1. Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží.
  2. Je jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý.
  3. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků.
  4. Součást našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jmébu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou.
  5. Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu.
  6. Večeře Páně je symbolickým vyjádřenímúčasti na těle a krvi Krista.
  7. Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřicímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu.
  8. Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium. Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.
  9. Ti, kdo nepřijali vykupitelské dílo Ježíše Krista, budou v ohnivém jezeře trpět věčným oddělením od Boha.
  10. Ježíš se znovu vrátí, nejprve aby shromáždil všechny opravdové křesťany do nebe a poté k tomu, aby vládnul po tisíc let.
   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Korintským 6:19-20
“Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh. Nepatříte už sami sobě, byli jste koupeni – a velmi draze koupeni. Ať tedy i vaše tělo dělá Bohu čest!”

   

Facebook