„Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“        Přísloví 12:15

Další způsob, jímž tě Bůh povede, je prostřednictvím zbožné rady druhého člověka. To zažil Mojžíš. Místo, aby si nechal pomoci, snažil se dělat všechno sám. Tehdy mu jeho tchán Jitro řekl: „Není to dobrý způsob, jak to děláš“ (2. Mojžíšova 18:17). Potom Mojžíšovi řekl, aby delegoval zodpovědnost na schopné vedoucí, kteří mu pomohou nést jeho tíhu. „Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl“ (2. Mojžíšova 18:24). Výsledkem bylo, že Mojžíšův problém byl vyřešen a Izraelci úspěšně došli do zaslíbené země. Někdy k tobě Bůh promluví přímo a zjeví ti, co máš dělat; většinou ale k tobě bude mluvit prostřednictvím vztahů. Přivede do tvé blízkosti moudré a zkušené lidi. Tehdy potřebuješ být dost pokorný, abys naslouchal jejich radám. Možná jsi dobrý a dokonce můžeš být lepší než většina lidí. Bez pomoci druhých ale nikdy nebudeš tak dobrý, jak bys mohl být. Musíš ovšem dávat pozor, komu nasloucháš – důvěryhodní jsou pouze poradci a lidé, kteří chtějí to, co chce Bůh. Tito lidé zůstávají objektivní, pozorně naslouchají a nespěchají s odpovědí. Často ti neodpovědí ve chvíli, kdy o to žádáš. Chtějí mít čas se za to modlit, přemýšlet o tom. Takoví lidé jsou pro tebe jako další pár očí a uší. Proč bys chtěl žít bez nich? Proto buď otevřený vůči těm, které Bůh posílá do tvého života, aby ti pomohli.

„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“        Filipským 2:13

Další způsob, jak tě Bůh povede, je prostřednictvím vnitřního vedení Duchem svatým. Jako rodič bys nedopustil, aby se tvé děti dostaly do problémů, pokud bys tomu mohl zabránit – a Bůh jedná stejně. „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Bůh ti dá touhu činit jeho vůli a k tomu ti dá i sílu ji naplnit.Ptáš se, jak poznáš Boží hlas? Je to záležitost času, testování, zkušenosti a především důvěrného vztahu s Pánem. Když ti milovaná osoba telefonuje, nemusí říkat: „Ahoj, to jsem já, tvůj partner.“ Znáš jeho hlas. Naučit se poznávat vnitřní vedení Duchem svatým je zásadní věc, protože většinou mu nebudeš rozumět. „Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?“ (Přísloví 20:24). Když je všechno vyřčené a hotové, řekneš: „Upřímně řečeno, na tohle jsem nepřišel já. To musel být Bůh.“ Čím déle budeš s Bohem chodit, tím méně budeš vědět, proč tě vede tak, jak tě vede, ale budeš mít jistotu, že tě vede. Toto vědomí tě k němu bude znovu a znovu přitahovat, takže budeš o jeho vedení usilovat. Apoštol Juda řekl: „Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“ (Juda 3). Slova „velmi jsem si přál … ale teď…“ nejsou nic jiného než vyjádření vnitřního vedení Duchem svatým.

„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ Žalm 119:105

Když se modlíš: „Pane, co mám dělat?“, může ti Bůh odpovědět různými způsoby. Během několika příštích dnů se některými z nich budeme zabývat. Může ti odpovědět prostřednictvím svého psaného slova – Bible. Místo toho, aby ses obracel o radu ke svým kamarádům, jdi přímo k Bohu. Ať je jeho Písmo tvou první volbou, ne tou poslední. Žalmista napsal: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119:105). Bez pravidelného čtení Božího slova budeš „ve tmě“ ohledně správného směru, kterým by se měl ubírat tvůj život. „Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Za vašich dnů, vzpurný dome, mluvím slovo a také je splním, je výrok Panovníka Hospodina“ (Ezechiel 12:25). Když Bůh v Bibli něco říká, můžeš s tím počítat. V Písmu jsou přikázání, Bůh nám ale především dává principy, kterých se máme držet. Tyto principy vyžadují moudrost a správné rozlišování. Žalmista řekl: „Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím“ (Žalm 119:66). To neznamená, že musíš mít konkrétní verš pro každé rozhodnutí nebo pohyb, který děláš. Tak to nefunguje. Když požádáš Boha o vedení, většinou ti dá dobrý úsudek a poznání. A to stačí, aby ses vydal správným směrem. Zažiješ někdy strach? Ano, ale právě tehdy musíš uplatnit svou víru! Nejzřetelnější rozlišení Boží vůle často přichází při ohlédnutí se zpět, ne díky předvídavosti. Při pohledu zpět na to, jak tě Bůh vedl, pak řekneš: „Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše“ (1. Královská 8:56).

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi…“ Matouš 7:12

V Bibli čteme: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat“ (2. Timoteovi 3:1-5). Jestli tomu nevěříš, pokus se zaparkovat na místě, které chce jiný řidič, nebo sleduj nakupující ve frontě u pokladny, jak se k sobě chovají, aby ušetřili třicet vteřin. A co tvoje židle v církvi? Ta, kterou třeba už třicet let zahříváš. Bible klade jasné požadavky: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4). Ježíš nám dal „zlaté pravidlo“: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi…“ (Matouš 7:12). Jinými slovy, dávej přednost druhým. Albert Schweitzer, lékař a misionář, který získal Nobelovu cenu, řekl: „Jedině ti z vás budou skutečně šťastní, kdo hledali a našli jak sloužit.“ Jestli potřebuješ motivaci, začni v lidech hledat dobré vlastnosti místo těch špatných. A nezapomeň, že oni by měli dělat totéž u tebe. Udělej něco, co jim pomůže. Jestli opravdu chceš v životě uspět, miluj druhé trochu více, než si zaslouží, stejně jako Bůh miluje tebe. Příliš často očekáváme, že všichni ostatní budou uplatňovat „zlaté pravidlo“. Autor křesťanských písní Henry Burton napsal: „Když tě láska nemine, dej ji dál! Ať je tu i pro jiné, dej ji dál! Laskavost ať proudí dál, s lety mírní mnohý žal, v nebi zářit bude dál – dej ji dál.“

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“  Matouš 5:9

Motivační řečník Zig Ziglar vyprávěl o malém chlapci, který se ocitl tváří v tvář třem velkým násilníkům. Kterýkoliv z nich ho mohl skolit, a bylo vidět, že právě to měli v úmyslu. Ten chlapec byl ale velmi chytrý. Couvl o kousek, nakreslil do hlíny čáru; udělal ještě pár kroků dozadu, podíval se do očí tomu největšímu hromotlukovi a řekl: „No tak! Překroč tuhle čáru!“ Násilník to udělal. Chlapec se zasmál a řekl: „Dobře, teď jsme oba na stejné straně!“ Když se ocitneš uprostřed konfliktu, můžeš se rozhodnout udělat jednu ze dvou věcí – stát se činitelem potíží nebo činitelem pokoje. Můžeš zvýšit stres, nebo se můžeš pokusit přinést řešení. Činitelé pokoje hledají společné východisko a snaží se pro něj všechny získat. Jejich cílem je najít oboustranně výhodné řešení. Barnabáš, jehož jméno znamená „Syn útěchy“, se postavil za nově obráceného Saula z Tarsu. Vedoucí církve se cítili Saulem ohroženi a těžko bys jim to mohl mít za zlé. Barnabáš ale nepřemýšlel o Pavlově násilnické minulosti, on přemýšlel o jeho hodnotě pro Boha. V podstatě si říkal: „Jestli se nám podaří tohohle muže použít a nasměrovat, může pro nás vyhrát závod.“ A ukázalo se, že měl pravdu. Z pronásledovatele Saula se stal apoštol Pavel. Stalo se to ale až poté, co Barnabáš dal všanc svou důvěryhodnost (viz Skutky 9:26-30). Činění pokoje je výzvou k nesení rizika. Znamená to hodnotit lidi podle jejich nejlepších momentů a kvalit. Činitelé pokoje přemýšlejí v širokých souvislostech; jsou vedeni milostí, ne malichernými názory nebo přechodnými okolnostmi. Takže buď činitelem pokoje.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Facebook  

   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>