„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec…“    1. Korintským 9:25

Když prožíváš duchovní napětí, roste tvá víra v Boha. Když jsi v duševním napětí, je tvé staré myšlení konfrontováno a nahrazováno novým. Když prožíváš napětí ve vztazích, umírá tvé sobectví a roste láska.Jsi tedy právě teď v nějakém napětí? Bůh dopouští, abychom procházeli náročnými zážitky, které nás připraví pro životní běh, k němuž nás povolal a v němž naše duše často „narazí do zdi“. Žádnou silou ani tlakem nemůžeme problém odstranit; jde tu o podřizování duše kázni! V takových chvílích často nejde o skutečnou zkoušku, je to jen zahřívací kolo, které nás připravuje na budoucí výzvy. Jsou to záchytné body, jejichž cílem je zabránit panice později uprostřed opravdového závodu.Pamatuj, že Pán nikdy člověku nedovolí, aby běžel pro něho nebo s ním, pokud předtím neprocvičil jeho myšlení, víru a schopnost žít a milovat. Takže pokud čelíš problému, s nímž nedokážeš pohnout, nezapomeň se zhluboka nadechnout a připomenout si, že tě Bůh trénuje. Je to trénování duše, které nám umožňuje zvládnout situace, o nichž si myslíme, že nás zabijí, ale ve skutečnosti nezabijí; přestát chvíle, o nichž si myslíme, že je nezvládneme, ale ve skutečnosti zvládneme. Všichni budeme dříve či později čelit těžkým časům a vztahům, ale to je jen životní trénink. Takže jestli se ti zdá, že už jsi napjatý až k bodu zlomu, nevzdávej to! Připomeň si, o co jde – je to příprava na běh a vítězství v životním závodě, který ti Bůh připravil.

„… jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Díky praxi se můžeš naučit správně přemýšlet. Všimni si dvou věcí:1) Správně přemýšlející jsou předvídaví. „Plány jsou pilnému k užitku…“ (Přísloví 21:5). Slova „být pilný“ znamenají „pracovat, studovat a plánovat“. Nemůže se stát, že narazíš na úspěch a zjistíš to až dodatečně. Ať se věnuješ podnikání nebo službě v církvi, když budeš klást velký důraz na hodnotu správného myšlení, úroveň tvého úspěchu se dramaticky zvýší. Victor Hugo napsal: „Malý člověk se skládá z malých myšlenek.“ Lidé, kteří nepoužívají správné myšlení, jsou obvykle vydáni na milosti okolnostem nebo myšlenkám jiných lidí. Nejsou schopni vyřešit problémy a narážejí stále znovu na stejné překážky. A protože neumějí myslet dopředu, jsou schopni většinou jen reagovat. Jedno staré německé přísloví říká: „Lepší prázdný měšec než prázdná hlava.“ Správně přemýšlející překonávají překážky včetně nedostatku prostředků, zatímco špatně přemýšlející jsou často odkázáni na milosrdenství těch druhých. James Allen ve své knize Jak člověk smýšlí napsal: „Vše, čeho člověk dosáhne či nedosáhne, je přímým důsledkem jeho myšlenek.“ Věříš tomu? Pokud ano, dáš jistě správnému přemýšlení vysokou hodnotu a učiníš ho prioritou svého života.2) Správně přemýšlející hledají to nejlepší, ne to nejhorší. Žijí co nejvíce podle biblického principu: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8).     

„… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu.“ 1. Janova 1:7

Chození do církve, sebelepší snahy a podporování nejasných představ o Bohu nebudou tím, co tě přivede do nebe. Zde je svědectví těch, kteří už v nebi jsou: „Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky“ (Zjevení 1:5–6).Podívejme se na zajímavý příběh přetrženého lana, vystaveného v Matterhornském muzeu ve švýcarském Zermattu. Několik horolezců, kteří zdolali Matterhorn, se tímto lanem vzájemně připoutalo při zpáteční cestě. Jeden z nich však uklouzl a táhl další tři s sebou do propasti. Ostatní členové týmu překonali šok a pevně chytili lano, které je poutalo dohromady, v očekávání, že lano zastaví pád jejich společníků. Došlo ale k záškubu, lano k hrůze všech prasklo a tím uvrhlo horolezce do náruče smrti. Nikdo neví, proč použili nekvalitní lano. Ví se jen, že to nebylo pravé alpské lano, které má garantovanou kvalitu a pozná se podle vpleteného červeného vlákna.Plyne z toho ponaučení. Celou Biblí, od 1. Mojžíšovy až po Zjevení, se vine červené vlákno, jež představuje to jediné, co tě může zachránit – Ježíšovu krev. Starozákonní věřící hleděli kupředu ke kříži a novozákonní věřící se k němu ohlížejí zpět. Jestliže věříš v dokonané Kristovo dílo, jsi přijatý Bohem. Jednoho dne se ti otevře brána nebes a ty budeš s ním žít navěky. Vše je to založeno na následující pravdě: „… krev Ježíše … nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janova 1:7). Nic více není potřeba, a nic méně tě tou branou neprovede!

„Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu…“ Žalm 128:3

Žalmista naspal: „Blaze každému, kdo se bojí (respektuje, ctí a poslouchá) Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina“ (Žalm 128:1–4).V příznivém klimatu není třeba vinnou révu přemlouvat, aby rostla. Nese hojnost hroznů, z nichž bude víno. Víno v Bibli symbolizuje radost a oslavu. Stejné je to u tebe doma. Jako manželovi ti Bůh ukládá odpovědnost za vytváření prostředí, v němž tvá žena a rodina budou zažívat požehnání a prosperitu. Znamená to, že musíš trávit doma dostatek času, abys vytvářel a udržoval ideální teplotu. Jestli jsi doma jen zřídka, nemůžeš to dělat, protože tvá nepřítomnost manželku frustruje a snižuje její sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty. Jestli musí být až na druhém místě za tvou kariérou, sportovními aktivitami a kamarády, nemluvě o sledování televize, nikdy si s ní nevybuduješ hodnotný vztah. Abys znal manželčiny potřeby, musíš s ní trávit kvalitní čas. Jestli chceš znát její skutečný potenciál a poznat, jak úžasná bytost to je, vytvoř u vás doma správné klima.Jedna žena v žertu prohlásila: „Nikdy jsem nevěděla, co je pravé štěstí, dokud jsem se nevdala za svého manžela; a teď už je pozdě!“ Tohle nemusí být tvůj příběh. Ty můžeš vytvořit prostředí, v němž vám bude oběma dobře, a proto si budete moci užívat života.

„… muži: žijte se svými ženami … a prokazujte jim úctu…“ 1. Petrova 3:7, ČSP

Musíš se naučit znát svou manželku a respektovat její potřeby. Když Bůh tvořil ženu, stvořil ji jako bytost přijímající a odpovídající. Učinil ji trochu jemnější, vřelejší a emocionálnější, aby byla tvou odezvou. Když muž dává, místo aby se domáhal, reaguje žena tak, že muž dostane to, co chce. Když se tvá žena cítí opravdu milovaná a v bezpečí, nemusíš si dělat starosti, že by neplnila své závazky v domácnosti. Nemusíš pak přemýšlet, jestli budete mít aktivní intimní vztah. Bude správně reagovat na tvé potřeby.To ale předpokládá, že svou ženu a rodinu musíš postavit na první místo. Někdy to bude znamenat, že řekneš: „Promiňte, kamarádi, dneska večer s vámi nemohu nikam jít, protože beru svou ženou na rande.“ Jestli budeš takovýmto manželem, dostaneš takovou odpověď, jakou si přeješ, aniž bys to vyžadoval. Buď ale připraven, že se mohou vyskytnout problémy, které doutnají pod povrchem, a které je třeba vyřešit, než se jako pár budete moci pohnout dál. Pokud je to tak, pak buď dostatečně pokorný, abys dokázal říct: „Je mi líto, že jsem tě zklamal. Neprojevoval jsem ti lásku tak, jak jsem měl, a vím, že to mělo vliv na náš vztah. Nevěnoval jsem ti tolik času a pozornosti, kolik potřebuješ. Od nynějška to změním. S Boží pomocí se budu snažit tě milovat tak, jak si zasloužíš být milována.“Nyní, vážený pane, se o tvou ženu mohou pokoušet mdloby, jestli něco takového slyší poprvé. Ale když v tom budeš důsledný, můžeš mít manželství, o jakém jsi vždycky snil.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Facebook  

   

Verš z Bible  

1.list Korintským 1:4-5
“Stále znovu musím děkovat Bohu, když vidím, jaké cenné hodnoty zplodilo mezi vámi svědectví o Ježíši Kristu. Právě tím se potvrdila jeho pravdivost, takže teď víte a znáte všechno, co je třeba.”