„Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “ (Lukáš 2:10-14).

Bohem milovaní,

vánoce jsou tím nejlepším časem k oslavě. Jedinečný „Já jsem“– oslavován anděly – otevřel dveře Nebes, aby překročil hranici věčnosti  a sestoupil do Davidova města Betléma. Svěřil sám sebe do náruče své pozemské matky, která Mu dala jméno Ježíš – jméno, které je nad každé jméno.

Jak jen bychom mohli neoslavovat a neradovat se z tohoto slavného narození? Máme každý důvod k radosti! O Vánocích si obvykle dopřáváme řadu dobrých věcí,  spoustu dárků, ale všechny je máme jen proto, že nám Bůh dal „jeho nevýslovný dar“. Ježíš se stal plně člověkem. Je jedním z nás – dostupný, přístupný a úžasný! Žil slavný život ve vítězství, překonal všechna pokušení a zabedněnost lidí, snášel lidský hněv a nenávistnou zlobu, která Ho přivedla až na kříž. Bůh ale k Jeho příběhu dopsal slavný epilog: vzkřísil svého Syna z mrtvých, aby mohl vystoupit zpět do Nebe a zaujmout své právoplatné místo po pravici Boha Otce.

V Judsku a na betlémských polích byli lidé onoho prvního vánočního dne překvapeni a rozrušeni. Pastýři spatřili Pánova anděla, který jim přinesl poselství: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “. Oslavujeme tu nejkrásnější zprávu ze všech: Bůh nás neopustil a nezapomněl na nás! Jednorozený Boží Syn přišel k nám na zem, aby se stal jedním z nás a svou obětí na kříži nám vydobyl věčný život!

Příchod Božího syna předpovídalo na mnoha místech celé Písmo. Popisovalo jej různými jmény, například „símě ženy“ (Genesis 3:15), Sílo nebo Imanuel. V Lukášově evangeliu je nazván „světlem zjevení“ a „našim spasením“ . Jméno Ježíš představuje obrovskou hrozbu pro ďábla, avšak pro všechny lidi na světě je radostnou zprávou! Otec nám dal svého Syna z lásky jako ten nejvzácnější dar a každý z nás je srdečně zván k osobnímu vztahu s Ním.

V žádné jiné knize, která byla kdy napsána, se nepíše o nikom, kdo by se Ježíši podobal. Žádný bůh z jiných posvátných náboženských knih není Spasitelem. Pouze Ježíš zachraňuje, odpouští, obnovuje, odpovídá na modlitby, uzdravuje, naplňuje Duchem Svatým a vede nás. Je bezpředmětné marnit čas diskuzemi o doktrínách a o různých „správných cestách vedoucích do Nebe“. Ježíš je odpovědí na všechny naše otázky – stačí víc a víc poznávat našeho jedinečného Pána, kterému nikdo nemůže konkurovat. Ježíš nečekal, zda my nalezneme „cesty k Bohu“ a sám se stal Cestou vedoucí od Boha k nám. Překonal hory lidského nepřátelství a nepravosti, opustil svět světla a sestoupil do temnoty smrti – to vše kvůli tobě .

Děkujeme ti Pane Ježíši, že neustále můžeme oslavovat tvé narození a v tobě se můžeme  radovat!

Přeji vám požehnané vánoce!

Pastor Jirka

Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!

2. Korintským 5:17

Nic nemusí zůstat stejné jako dosud. Bůh je Bohem nových věcí. Dokáže obrátit situace naruby. Když činí něco nového, Jeho tvořivost nezná hranic. Není omezen pozemskými zákony a principy, jakkoliv se nám mohou zdát být nepřekročitelné. Je Bohem, který dokáže aktivně vstoupit do věcí a situací, povolat lidi, zmocnit a uschopnit je  a jít s nimi do věcí, k nimž je povolal. Je Bohem hlubokého, opravdového, vřelého vztahu lásky, který tvoří něco zcela nového. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. 1. Korintským 2:9

Podíváme-li se do Božího Slova na zmínky o něčem „novém“, všimneme si, že Bible je plná výroků o tom, že Bůh činí něco nového – od stvoření světa z ničeho (a co by mohlo být novějšího než toto!) přes Boží opakované intervence do historie lidstva. Jen několik příkladů: potopa, zmatení jazyků, povolání Abrahama (a tím i umístění jádra Božího království doprostřed padlého stvoření), vyvedení celého lidu z egyptského zajetí, dar smlouvy mezi Bohem a lidmi, mnoho nových povolání lidí, vize, proroctví, znamení a divy, apod.

Potom však přichází naprostý vrchol, nemyslitelná a nepředstavitelná událost celé historie: Bůh sám se stává lidskou bytostí, vstupuje do stvoření a svou smrtí na kříži a vzkříšením z hrobu stvoří konečný, absolutní a dramatický nový začátek. Cesta ke zbrusu novému začátku se otevře každému, kdo po něm touží. Je to něco tak radikálního, že to Bible nazývá novým narozením, novou lidskou bytostí. Bůh je dobrý !!!

Bůh nechce tvořit nové věci jen v globálním smyslu, věci, týkající se celého lidstva, ale zároveň chce dělat nové věci v osobním životě každého, kdo Mu náleží. Má pro tebe něco nového. Chce tvořivě pracovat ve tvém životě, přinášet do něj změnu, proměňovat staré a zastaralé, přinášet čerstvý vítr a světlo a tvořit nové.

Chce ti pomoci s tvým konkrétním nekončícím problémem, se kterým soustavně zápasíš a který tě drží v zajetí, obtěžuje tě, ochromuje a unavuje – ať už se jedná o sebelítost, depresi, závislost, panický strach, vzpurnost, démonický útlak, nenaplněnou potřebu nebo důsledek chybných minulých rozhodnutí či nemoc, svázanost, nezaměstnanost, potřebu v oblasti vztahů, chudobu anebo cokoliv jiného. Jeden kazatel kdysi prohlásil: „Jestliže se Vám rozpadl Váš sen, začněte snít nový!“ To je ono! Vyraž k novým cílům, novým horizontům, novým výzvám a okus skutečně nový začátek – s Ním po boku.

Bůh je od tebe vzdálený jen na jednu modlitbu !    

pastor Jirka

Hospodin mi odpověděl: Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem.

Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci a neselže. Ačkoli otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se.   

                                                                 Abakuk  2:2-3

 

Nevzdávej se, Pán je s tebou.

Milovaná Boží rodino, pokud věříš tomu, že jsi poznal Boží vůli pro svůj život, ale stále čekáš na její naplnění, rád bych tě povzbudil slovy z knihy Abakuk.

Je velmi důležité pamatovat na to, že dnes zaséváš semeno toho, co budeš zítra sklízet. Tím semenem je tvůj čas, tvoje modlitby. Jednou z častých příčin zklamání některých bratrů či sester je to, že začínají sázet dobrá semena, ale přesto nevidí ovoce, po kterém toužili.

Rád bych to vysvětlil na svém životě. Před nějakým rokem, když jsem začal cvičit, jsem si říkal, dnes něco pocvičím a zítra to už bude vidět.  Dám do toho úplně vše, sílu, energii… Jenže po nějaké době jsem pochopil, že to tak nefunguje. Být fit, shodit nějaké to kilo, to se nestane přes noc. Chce to trpělivost a tvrdou práci. Někdy si bratři či sestry, a také často nově věřící, přečtou Malachiáše, dočtou se o nebeských průduchách, které se otevřou nad těmi, kdo dávají a při nedělní sbírce si řeknou, tak a teď vyzkouším Boha. Vysypou obsah své peněženky do košíku a čekají, co se bude v pondělí ráno dít…. Najednou zjišťuješ, že se to neodvíjí podle tvých představ. Finanční potíže přetrvávají a je tady dojem, že s biblí není něco v pořádku. Já jsem zasel a nic jsem hned nedostal, jak je to možné? Bible přece mluví jasně…

Je tady nepochopení Božího slova, setba a sklizeň fungují. To co momentálně sklízíme, není však produktem toho, co jsi zasel před pár hodinami. Dnes sklízíš to, co jsi zasel před měsíci či roky. Podobně i semeno, které zaseješ dnes, ti nepřinese úrodu následující neděli.

Setba a sklizeň se nevztahuje jen na dávání peněz do sbírky. Ten řízek, který jsi jedl, film, který jsi sledoval, čas, který jsi strávil se svou rodinou, to vše jsou semena, která jednoho dne přinesou úrodu, špatnou či dobrou. Dávej si pozor na to, co zaséváš, neboť to budeš v následujícím čase jíst.

Pokud čekáš již dlouho a stále nevidíš naplnění Boží ve tvém životě, tak vytrvale zasévej dobrá semena. Dovol Bohu, aby ve tvém srdci konal dílo a aby jej i dokončil. Buď trpělivý. Když složíš tuto zkoušku, kterou máš, Bůh tě posune vpřed. 

 

Bůh ti žehnej! 

Pastor Jirka

Velikonoční  poselství    

          

Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.

1 Kor 5:7-8

Milovaná Boží rodino,

Jsou tady Velikonoce a my můžeme znovu oslavovat vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Spousta lidí kolem nás si myslí, že Velikonoce jsou o vajíčkách a pomlázkách. Ale tak to není, je to oslava vykoupení! 

Ježíš zvítězil nad mocí nepřítele svou smrtí a vzkříšením. Porazil hřích, smrt, ďábla a odsoudil mocnosti temnoty k věčné porážce. Vyvedením izraelitů z egyptského otroctví boží záchrana neskončila. Bůh měl plán pro spasení tohoto světa.

Ježíš Kristus, sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On nevinný bere na sebe hřích i s jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Ta Ho, ale nemohla udržet. Proto byl vzkříšen! Otevřel nám dveře spásy a my máme věčný vztah se stvořitelem nebe i země. Pokuta za naše hříchy byla zaplacena převzácnou krví Ježíše Krista a tak můžeme směle přicházet k Božímu trůnu milosti. 

Mnozí slávu Kristovy vykupitelské oběti vidět nemohou. Je jisté, že její hloubka je bezmezná. Golgota je vyjádřením Boží lásky, která je plná potu, slz a smrti. Kříž představuje daleko víc, než jsme schopni pochopit. Jeho plný význam je nad naše chápáni. Byla to hrozná scéna děsivého pátečního odpoledne židovského svátku Pesach. Věřím, že se vzňal Boží oheň, který hořel plamenem lásky.  

Satan se snažil Ježíše zastavit, ale neuspěl. Jeho viditelný triumf ukřižování Krista byl rozdrcen jeho slavným vzkříšením.

Bratři a sestry, využijme i tyto Velikonoční svátky, ke svědectví o Mesiáši, který přišel na tuto zem, uzdravoval každou nemoc, vyučoval, kázal evangelium o Božím království. Potom byl zabit a pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých a usedl po pravici Boží. 

HALELUJA!  

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“  Marek 16:15

 

Poselství velikonoc zní: Ježíš Kristus je vítěz! 

Amen

 

Bůh vám žehnej!  

Pastor Jirka

 

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. 

Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. 

Když ty dny uplynuly, vyhladověl….. 

Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje…                     

                                                                                                   Lukáš 4:1-2, 14

Ježíš byl pokoušen na poušti.

Ve 4. Kapitole Lukáše čteme o Ježíšově pokušení na poušti. V 1. verši se píše, že byl plný Ducha svatého, který ho vodil po poušti. Takže Ježíše nezavedl na poušť Ďábel, ale Duch svatý. Mnohokrát, když se na poušti ocitneme my sami, začínáme okamžitě napomínat ďábla. Může to být, ale Bůh, kdo nás na pustinu zavedl. 

Otázka zní, proč by to dělal? A proč to udělal Ježíši?

Je to kvůli další věci, která se v Lukášově příběhu odehrála. V Lk 4:1 se píše, že když Ježíš odešel na poušť, byl plný Ducha svatého. Když se, ale Ježíš na konci příběhu vrací z pouště, zjišťujeme, že se „vrátil v moci Ducha“.  V poušti nebo pustině se nachází něco, co vytváří mocný Boží lid, muže a ženy. Pustina znamená Boží výcvikové středisko a mnohdy je to nezbytný předpoklad, abys byl povýšen.

I Pán Ježíš musel projít.

Důležitá věc je být plný Ducha svatého a mít nastaveno v srdci, že chci pro Boha dělat velké věci. Zcela něco jiného je projít údolím stínu smrti a objevit se vítězně na druhé straně. Je velký rozdíl mezi armádním nováčkem podstupující základní výcvik a zkušeným vojákem, novým křesťanem a mužem Božím, jenž prošel mnohými bitvami a kde u něho vidíš četné jizvy.

Když projdeš krizi víry a zakusíš Boží zaopatření a moc, když tě vytáhne z bahna tohoto světa a postaví tvé nohy na skálu, která se nazývá Ježíš Kristus, když ti znovu a zase prokáže věrnost, tak potom se vynoříš  z pustiny a budeš kráčet v moci Ducha svatého, který v tobě bude přebývat. 

                                                                                                                                                                          Amen

 

ml. pastor Jirka

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Korintským 6:19-20
“Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh. Nepatříte už sami sobě, byli jste koupeni – a velmi draze koupeni. Ať tedy i vaše tělo dělá Bohu čest!”

   

Facebook