Jan 1:29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

1 Korintským 15:17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,

 

Každý z nás zhřešil. Není nikdo pod sluncem, kdo by mohl říci, že nikdy neudělal nic špatného. V Božích očích je hřích, hřích. Nezáleží na tom, dopustil-li se kdo lži, krádeže či vraždy. Hřích nás prostě odděluje od Boha. Je to propast, kterou samotný člověk není schopen překročit. Vypadá to, jako neřešitelná situace. Ale Bůh sám se rozhodl a přinesl řešení, aby každý člověk mohl tuto propast překročit a přijmout odpuštění všech hříchů. Poslal svého jediného syna, jinými slovy, dal své nejlepší. Slova Jana Křtitele jsou klíčová i pro každého z nás. Hle, beránek Boží, který snímá všechny hříchy světa. Každý kdo se rozhodne tomuto prohlášení uvěřit a vydá svůj život Kristu, může přijmout odpuštění svých minulých, přítomných i budoucích vin. Ježíš položil svůj život za každého z nás. Zemřel v bolestech a utrpení, ale třetího dne vstal z mrtvých, protože smrt na něj neměla právo. Písmo říká, že mzdou za hřích je smrt, jelikož však Kristus nikdy nezhřešil. Proto třetího dne vstal z mrtvých. Nestačí proto jen věřit v to, že Kristus je beránek Boží, ale také v jeho smrt i vzkříšení. Apoštol Pavel o tom řekl: ,, Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších.“ Někdo může položit otázku, jak si mohu být jist tím, že Kristus vstal z mrtvých. Je pravda, že jsem u toho osobně nebyl, ale nebyl tam ani ten, kdo se na onu otázku ptá. A nejlepším důkazem vzkříšeného Krista jsou proměněné životy lidí.

Každý z nás můžeme být svědectvím o to největším zázraku všech dob. Radujeme se proto, že máme skrze Krista přístup k Božímu trůnu. Chvála Bohu za to, že svého syna dal, že Ježíš za nás zemřel a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, abychom mohly jednoho dne vstoupit do jeho království.

Pastor Pavel

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook