Luk 5:4-6 Když Ježíš domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na hlubinu a roztáhněte sítě k lovu."  Šimon mu odpověděl: "Mistře, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, udělám to." Roztáhli tedy síť a nabrali takové množství ryb, že se jim síť začala trhat.

 

Každý z nás se jistě ocitl ve svém životě v situaci, kdy vytáhl takzvaně prázdnou síť. To znamená, že naše očekávání nebylo naplněno a výsledek naší práce byl nulový. Jako rybář mohu potvrdit, že když jdu na lov, neočekávám, že přijdu zpět s prázdnou. Pokaždé když nahodím, očekávám úlovek. Nevím ani kolikrát jsem se modlil, aby Bůh dal na můj háček nějakou obrovskou rybu, nicméně jsem zjistil, že ne vždy se tak stalo.

I apoštol Petr, který byl jistě považován za profesionála, se dostal do situace, kdy rybařil celou noc a nic nechytil. A zde je ta úžasná věc. Ježíš, ač tesařem, začal Petrovi radit, co a jak má dělat a Petr uvěřil a udělal, co mu Pán řekl. Vždy si musíme být vědomi toho, že Bůh to s námi myslí dobře. Petr a jeho společníci nevěděli, jaký úlovek mohou očekávat, ale Bůh poctil jejich poslušnost velkým zázrakem. Další věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, že velikost úlovku byla vidět, až když byly sítě vytahovány. To znamená, že Bůh pracuje ve skrytu bez toho, aniž bychom museli my něco vidět.

On přece dobře ví, čemu čelíme a řešení má dříve, než my potřebu. Ježíš věděl, jaká byla Petrova noc. I přes jeho tvrdou práci, byla bezúspěšná. Nehledě na to, vzal Ježíš to, co Petr měl v přirozeném, a přinesl skrze to požehnání. Neztrácejme proto naději, i když naše sítě vypadají prázdné. Dovolme vždy Kristu, aby byl na palubě našich životů a naslouchejme jeho instrukcím a vložme mu do rukou vše, co nám svěřil. On se skrze to oslaví a naplní naše sítě, nejen pro náš užitek, ale i pro užitek druhých. Pak budeme opravdu naplňovat jeho plán a záměr.

Pastor Pavel

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook