Žalm 33:11-14  Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,  ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají.

Začátek nového roku sebou přináší i mnohá plánování. Jistě je dobré plánovat a připravovat se, ale jako věřící nesmíme zapomínat, že náš plán musí být v souladu s Boží vůlí. Někdy se však vyskytnou situace, kdy naše plány mohou být narušeny, či dokonce změněny. Ne všechna taková narušení jsou ale ke škodě.

Podíváme-li se například na Marii, její plán byl narušen, ale užitek z toho máme všichni. Byla zasnoubena Josefovi a najednou ji anděl oznámil, že její plán bude trochu pozměněn (Luk 1:26-33).

Stejně tomu bylo i s apoštolem Pavlem, který ještě jako Saul měl v plánu zničit vznikající církev. Bůh však jeho plán narušil a změnil natolik, že ze Saula pronásledovatele se stal nejzapálenější kazatel, který napsal podstatnou část Nového zákona (Sk 9:1-9).

Ani Josefův život nešel zrovna podle jeho plánu, ale v každém zmíněném příběhu vidíme, že Bůh udělal to, co bylo nezbytné, aby byl naplněn jeho plán a vůle. Nepropadejme tedy strachu, panice či beznaději, pokud se naše plány nenaplňují tak, jak očekáváme. Pokud důvěřujeme Bohu, věřme i tomu, že bude řídit naše kroky dle svého záměru (Př 16:9). On sám přece ví, co je pro nás to nejlepší. Nekažme proto jeho záměr svou tvrdohlavostí, či neochotou se změnit. Ať už tedy plánujeme v tomto roce cokoliv, vložme s důvěrou svou budoucnost, záměry i cíle do Božích rukou a i když budou někdy narušeny, pamatujme, že ne všechna narušení musí být špatná.

On je přece Alfou i Omegou našich životů.

Pastor Pavel

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook