Žalm 33:11-14  Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,  ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají.

Začátek nového roku sebou přináší i mnohá plánování. Jistě je dobré plánovat a připravovat se, ale jako věřící nesmíme zapomínat, že náš plán musí být v souladu s Boží vůlí. Někdy se však vyskytnou situace, kdy naše plány mohou být narušeny, či dokonce změněny. Ne všechna taková narušení jsou ale ke škodě.

Podíváme-li se například na Marii, její plán byl narušen, ale užitek z toho máme všichni. Byla zasnoubena Josefovi a najednou ji anděl oznámil, že její plán bude trochu pozměněn (Luk 1:26-33).

Stejně tomu bylo i s apoštolem Pavlem, který ještě jako Saul měl v plánu zničit vznikající církev. Bůh však jeho plán narušil a změnil natolik, že ze Saula pronásledovatele se stal nejzapálenější kazatel, který napsal podstatnou část Nového zákona (Sk 9:1-9).

Ani Josefův život nešel zrovna podle jeho plánu, ale v každém zmíněném příběhu vidíme, že Bůh udělal to, co bylo nezbytné, aby byl naplněn jeho plán a vůle. Nepropadejme tedy strachu, panice či beznaději, pokud se naše plány nenaplňují tak, jak očekáváme. Pokud důvěřujeme Bohu, věřme i tomu, že bude řídit naše kroky dle svého záměru (Př 16:9). On sám přece ví, co je pro nás to nejlepší. Nekažme proto jeho záměr svou tvrdohlavostí, či neochotou se změnit. Ať už tedy plánujeme v tomto roce cokoliv, vložme s důvěrou svou budoucnost, záměry i cíle do Božích rukou a i když budou někdy narušeny, pamatujme, že ne všechna narušení musí být špatná.

On je přece Alfou i Omegou našich životů.

Pastor Pavel

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook