Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.  

                                                        Fp 4:13

Milí bratři a sestry v Kristu,

máme za sebou další rok a můžeme rekapitulovat, co se podařilo, čím neustále procházíme a co se z různých důvodů nepodařilo. Dnes vás nechci vyzývat k tomu, abyste se snažili změnit věci, které se nepovedly, abyste dosahovali vytýčených cílů, nebo se snažili změnit své životy. Raději vás chci vyzvat, aby se celý váš život poddal Bohu. 

Pokud by platilo rčení „dokážeš to, ty to zvládneš“, tak vůbec nepotřebujeme Boha. Musíme naše myšlení nahradit Božím: „Sám to nedokážu, ale vše mohu v Kristu, který mě posiluje“. S Bohem není žádná věc nemožná! 

Chcete-li naplnit Boží vůli pro svůj život, vyžaduje to vždy víru v činění zázraků a plnou závislost na Bohu. Bible je plná příběhů mužů a žen, kteří vstoupili do Božího plánu a Bůh je vedl skrze zázraky divy a znamení. Z přirozeného pohledu to byly nemožné věci. 

Podívejte se na Noeho. Bůh mu řekl, aby vlastníma rukama postavil loď, tak velikou, aby se tam vešla všechna zvířata před nadcházející potopou. Představte si tu absurdní myšlenku - měl vlastníma rukama postavit obrovskou loď a do ní nashromáždit všechna zvířata po páru. Z lidského hlediska nemožné. Přesto to Noe s Boží pomocí a milostí dokázal udělat. Archa byla dokonalá a měla ty nejlepší parametry, aby uvezla všechna zvířata a uměla plout v rozbouřených vodách. Bůh rozuměl tomu jak postavit dokonalou loď. Úkolem Noeho bylo jen naslouchat Bohu a dělat vše co mu říká. Jeho známí si mysleli, že dočista přišel o rozum, když celá desetiletí pracoval na stavbě tak obrovské lodi. Ve všem důvěřoval Bohu! Když začala stoupat voda po celé zemi, tak Noe se radoval, že udělal všechno tak, jak mu Bůh řekl a práce nebyla marná ani zbytečná. 

A tak můžeme pokračovat dále a dále a jmenovat další biblické postavy, které Bůh povolal, aby činili úžasné věci pro Jeho slávu. Bůh si vždy vybíral obyčejné lidi, aby skrze ně činil zázraky a divy. Jedno však měli všichni společné, byli povoláni Bohem stát se součástí něčeho, co přesahovalo jejich myšlení. Díky jejich ochotě poddat se Bohu a dovolit Mu skrze ně pracovat na tomto světě, si je Bůh nadpřirozeně použil. 

Drazí bratři a sestry, když Bohu poddáme své životy tak potom se budou dít zázraky a divy, které nám popisuje bible. Nebojte se důvěřovat Bohu ve všech nemožných situacích, buďte použitelní pro našeho Pána a všechnu naději vložte do Něj. 

„Neboj se, jen věř!“ 

Amen

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook