Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. 

Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. 

Když ty dny uplynuly, vyhladověl….. 

Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje…                     

                                                                                                   Lukáš 4:1-2, 14

Ježíš byl pokoušen na poušti.

Ve 4. Kapitole Lukáše čteme o Ježíšově pokušení na poušti. V 1. verši se píše, že byl plný Ducha svatého, který ho vodil po poušti. Takže Ježíše nezavedl na poušť Ďábel, ale Duch svatý. Mnohokrát, když se na poušti ocitneme my sami, začínáme okamžitě napomínat ďábla. Může to být, ale Bůh, kdo nás na pustinu zavedl. 

Otázka zní, proč by to dělal? A proč to udělal Ježíši?

Je to kvůli další věci, která se v Lukášově příběhu odehrála. V Lk 4:1 se píše, že když Ježíš odešel na poušť, byl plný Ducha svatého. Když se, ale Ježíš na konci příběhu vrací z pouště, zjišťujeme, že se „vrátil v moci Ducha“.  V poušti nebo pustině se nachází něco, co vytváří mocný Boží lid, muže a ženy. Pustina znamená Boží výcvikové středisko a mnohdy je to nezbytný předpoklad, abys byl povýšen.

I Pán Ježíš musel projít.

Důležitá věc je být plný Ducha svatého a mít nastaveno v srdci, že chci pro Boha dělat velké věci. Zcela něco jiného je projít údolím stínu smrti a objevit se vítězně na druhé straně. Je velký rozdíl mezi armádním nováčkem podstupující základní výcvik a zkušeným vojákem, novým křesťanem a mužem Božím, jenž prošel mnohými bitvami a kde u něho vidíš četné jizvy.

Když projdeš krizi víry a zakusíš Boží zaopatření a moc, když tě vytáhne z bahna tohoto světa a postaví tvé nohy na skálu, která se nazývá Ježíš Kristus, když ti znovu a zase prokáže věrnost, tak potom se vynoříš  z pustiny a budeš kráčet v moci Ducha svatého, který v tobě bude přebývat. 

                                                                                                                                                                          Amen

 

ml. pastor Jirka

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook