Velikonoční  poselství    

          

Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.

1 Kor 5:7-8

Milovaná Boží rodino,

Jsou tady Velikonoce a my můžeme znovu oslavovat vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Spousta lidí kolem nás si myslí, že Velikonoce jsou o vajíčkách a pomlázkách. Ale tak to není, je to oslava vykoupení! 

Ježíš zvítězil nad mocí nepřítele svou smrtí a vzkříšením. Porazil hřích, smrt, ďábla a odsoudil mocnosti temnoty k věčné porážce. Vyvedením izraelitů z egyptského otroctví boží záchrana neskončila. Bůh měl plán pro spasení tohoto světa.

Ježíš Kristus, sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On nevinný bere na sebe hřích i s jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Ta Ho, ale nemohla udržet. Proto byl vzkříšen! Otevřel nám dveře spásy a my máme věčný vztah se stvořitelem nebe i země. Pokuta za naše hříchy byla zaplacena převzácnou krví Ježíše Krista a tak můžeme směle přicházet k Božímu trůnu milosti. 

Mnozí slávu Kristovy vykupitelské oběti vidět nemohou. Je jisté, že její hloubka je bezmezná. Golgota je vyjádřením Boží lásky, která je plná potu, slz a smrti. Kříž představuje daleko víc, než jsme schopni pochopit. Jeho plný význam je nad naše chápáni. Byla to hrozná scéna děsivého pátečního odpoledne židovského svátku Pesach. Věřím, že se vzňal Boží oheň, který hořel plamenem lásky.  

Satan se snažil Ježíše zastavit, ale neuspěl. Jeho viditelný triumf ukřižování Krista byl rozdrcen jeho slavným vzkříšením.

Bratři a sestry, využijme i tyto Velikonoční svátky, ke svědectví o Mesiáši, který přišel na tuto zem, uzdravoval každou nemoc, vyučoval, kázal evangelium o Božím království. Potom byl zabit a pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých a usedl po pravici Boží. 

HALELUJA!  

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“  Marek 16:15

 

Poselství velikonoc zní: Ježíš Kristus je vítěz! 

Amen

 

Bůh vám žehnej!  

Pastor Jirka

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook