„Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “ (Lukáš 2:10-14).

Bohem milovaní,

vánoce jsou tím nejlepším časem k oslavě. Jedinečný „Já jsem“– oslavován anděly – otevřel dveře Nebes, aby překročil hranici věčnosti  a sestoupil do Davidova města Betléma. Svěřil sám sebe do náruče své pozemské matky, která Mu dala jméno Ježíš – jméno, které je nad každé jméno.

Jak jen bychom mohli neoslavovat a neradovat se z tohoto slavného narození? Máme každý důvod k radosti! O Vánocích si obvykle dopřáváme řadu dobrých věcí,  spoustu dárků, ale všechny je máme jen proto, že nám Bůh dal „jeho nevýslovný dar“. Ježíš se stal plně člověkem. Je jedním z nás – dostupný, přístupný a úžasný! Žil slavný život ve vítězství, překonal všechna pokušení a zabedněnost lidí, snášel lidský hněv a nenávistnou zlobu, která Ho přivedla až na kříž. Bůh ale k Jeho příběhu dopsal slavný epilog: vzkřísil svého Syna z mrtvých, aby mohl vystoupit zpět do Nebe a zaujmout své právoplatné místo po pravici Boha Otce.

V Judsku a na betlémských polích byli lidé onoho prvního vánočního dne překvapeni a rozrušeni. Pastýři spatřili Pánova anděla, který jim přinesl poselství: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “. Oslavujeme tu nejkrásnější zprávu ze všech: Bůh nás neopustil a nezapomněl na nás! Jednorozený Boží Syn přišel k nám na zem, aby se stal jedním z nás a svou obětí na kříži nám vydobyl věčný život!

Příchod Božího syna předpovídalo na mnoha místech celé Písmo. Popisovalo jej různými jmény, například „símě ženy“ (Genesis 3:15), Sílo nebo Imanuel. V Lukášově evangeliu je nazván „světlem zjevení“ a „našim spasením“ . Jméno Ježíš představuje obrovskou hrozbu pro ďábla, avšak pro všechny lidi na světě je radostnou zprávou! Otec nám dal svého Syna z lásky jako ten nejvzácnější dar a každý z nás je srdečně zván k osobnímu vztahu s Ním.

V žádné jiné knize, která byla kdy napsána, se nepíše o nikom, kdo by se Ježíši podobal. Žádný bůh z jiných posvátných náboženských knih není Spasitelem. Pouze Ježíš zachraňuje, odpouští, obnovuje, odpovídá na modlitby, uzdravuje, naplňuje Duchem Svatým a vede nás. Je bezpředmětné marnit čas diskuzemi o doktrínách a o různých „správných cestách vedoucích do Nebe“. Ježíš je odpovědí na všechny naše otázky – stačí víc a víc poznávat našeho jedinečného Pána, kterému nikdo nemůže konkurovat. Ježíš nečekal, zda my nalezneme „cesty k Bohu“ a sám se stal Cestou vedoucí od Boha k nám. Překonal hory lidského nepřátelství a nepravosti, opustil svět světla a sestoupil do temnoty smrti – to vše kvůli tobě .

Děkujeme ti Pane Ježíši, že neustále můžeme oslavovat tvé narození a v tobě se můžeme  radovat!

Přeji vám požehnané vánoce!

Pastor Jirka

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook