„Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “ (Lukáš 2:10-14).

Bohem milovaní,

vánoce jsou tím nejlepším časem k oslavě. Jedinečný „Já jsem“– oslavován anděly – otevřel dveře Nebes, aby překročil hranici věčnosti  a sestoupil do Davidova města Betléma. Svěřil sám sebe do náruče své pozemské matky, která Mu dala jméno Ježíš – jméno, které je nad každé jméno.

Jak jen bychom mohli neoslavovat a neradovat se z tohoto slavného narození? Máme každý důvod k radosti! O Vánocích si obvykle dopřáváme řadu dobrých věcí,  spoustu dárků, ale všechny je máme jen proto, že nám Bůh dal „jeho nevýslovný dar“. Ježíš se stal plně člověkem. Je jedním z nás – dostupný, přístupný a úžasný! Žil slavný život ve vítězství, překonal všechna pokušení a zabedněnost lidí, snášel lidský hněv a nenávistnou zlobu, která Ho přivedla až na kříž. Bůh ale k Jeho příběhu dopsal slavný epilog: vzkřísil svého Syna z mrtvých, aby mohl vystoupit zpět do Nebe a zaujmout své právoplatné místo po pravici Boha Otce.

V Judsku a na betlémských polích byli lidé onoho prvního vánočního dne překvapeni a rozrušeni. Pastýři spatřili Pánova anděla, který jim přinesl poselství: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (...) A hned se s andělem objevilo množství nebeského vojska, jež chválilo Boha a říkalo: ‚Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech‘ “. Oslavujeme tu nejkrásnější zprávu ze všech: Bůh nás neopustil a nezapomněl na nás! Jednorozený Boží Syn přišel k nám na zem, aby se stal jedním z nás a svou obětí na kříži nám vydobyl věčný život!

Příchod Božího syna předpovídalo na mnoha místech celé Písmo. Popisovalo jej různými jmény, například „símě ženy“ (Genesis 3:15), Sílo nebo Imanuel. V Lukášově evangeliu je nazván „světlem zjevení“ a „našim spasením“ . Jméno Ježíš představuje obrovskou hrozbu pro ďábla, avšak pro všechny lidi na světě je radostnou zprávou! Otec nám dal svého Syna z lásky jako ten nejvzácnější dar a každý z nás je srdečně zván k osobnímu vztahu s Ním.

V žádné jiné knize, která byla kdy napsána, se nepíše o nikom, kdo by se Ježíši podobal. Žádný bůh z jiných posvátných náboženských knih není Spasitelem. Pouze Ježíš zachraňuje, odpouští, obnovuje, odpovídá na modlitby, uzdravuje, naplňuje Duchem Svatým a vede nás. Je bezpředmětné marnit čas diskuzemi o doktrínách a o různých „správných cestách vedoucích do Nebe“. Ježíš je odpovědí na všechny naše otázky – stačí víc a víc poznávat našeho jedinečného Pána, kterému nikdo nemůže konkurovat. Ježíš nečekal, zda my nalezneme „cesty k Bohu“ a sám se stal Cestou vedoucí od Boha k nám. Překonal hory lidského nepřátelství a nepravosti, opustil svět světla a sestoupil do temnoty smrti – to vše kvůli tobě .

Děkujeme ti Pane Ježíši, že neustále můžeme oslavovat tvé narození a v tobě se můžeme  radovat!

Přeji vám požehnané vánoce!

Pastor Jirka

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook