Jan 18:37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas"

Jistě už každý z nás slyšel rčení, ve kterém se říká, že v jednoduchosti je síla. Mnoho lidí, ať už s tituly či bez nich, pátrají, hledají a bádají po různých pravdách, přičemž mnohdy přehlíží tu jednoduchou, základní a přitom nejdůležitější pravdu. Onou nejdůležitější pravdou je to, co se chystáme jako věřící slavit. Narození Krista je mnohými zpochybňováno již po mnoho generací a bude tomu tak i nadále až do skonání světa.

Nedávno mi jeden ateista řekl, že křesťané jsou jen banda bludařů a podvodníků, a jak mohu vůbec věřit v takovou lež, jako je narození Krista. Má odpověď byla spíše otázkou, na kterou dotyčný nemohl najít rychlou odpověď. Zeptal jsem se ho totiž, že pokud není Kristovo narození pravdou, proč ho ta zpráva tolik rozčiluje?

Důvodem, proč se stále lidé nedokážou smířit s narozením Krista i po dvou tisících letech, je ta věc, že se jim to zdá až moc neskutečné. Lépe řečeno neskutečně jednoduché. Stejně jako spása skrze Kristovu oběť. Vždyť by to bylo příliš snadné jen vyznat svými ústy, že on je ten, kdo se narodil, byl ukřižován a vstal z mrtvých, a čekat, že mu Bůh odpustí a že jeho domovem bude nebe.

Ježíš sám prohlásil, že se narodil, aby vydal svědectví o pravdě. A pravdou je, že Bůh lidi tak moc miluje, že poslal svého jediného syna, abychom se mohli navrátit ke svému stvořiteli. Pamatujme, že bez jeho narození by nebylo ani vzkříšení. Pojďme se podělit i s ostatními o onu nejdůležitější a přitom jednoduchou pravdu, tedy o Ježíše, který sám je tou cestou, pravdou a životem pro ty, kdo v něj věří.

Oslavujme tedy společně narození Krista na tento svět, ale hlavně jeho narození do našich srdcí.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook