Fil 3:13-14 Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

A jsme opět na prahu nového roku. Někdo bude na ten minulý vzpomínat v dobrém, někdo méně. Nicméně všichni jsme v očekávání a naději, že tento rok bude lepší, než ten předchozí.

Apoštol Pavel o tom píše v listu Filipským, kdy říká, že zapomíná na to, co je za ním, a je upřen k tomu, co je před ním. Každý z nás víme, že naši minulost již nezměníme. Bude dobré se z ní poučit, ale rozhodně ne v ní zůstávat. Dobrou zprávou je, že Bůh na naší minulosti nestaví. Musíme si však uvědomit, že naši budoucnost určujeme hlavně my sami. Jaký tedy bude tento rok, a co všechno přinese či odnese, záleží čistě na nás samotných. Určitě to bude rok, kdy přijdou určité překážky, ale na druhé straně je nemusíme vyhlížet, ani jim chodit naproti. Doufám, že naše očekávání je směřováno k pozitivním věcem s vědomím, že Bůh je vždy s námi.

Jedno z Kristových prohlášení, které si musíme vzít k srdci - i když bylo vyřčeno setníkovi - je: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." (Mat 8:13). Čemu budeme věřit, to budeme ve svých životech mít.

Je to naše víra, která bude určovat kurz našich budoucích dnů. Jsou to naše rozhodnutí, která ovlivní kvalitu následujících týdnů. A jsou to naše skutky, které prokážou naše odhodlán v dalších měsících.

Pokud nechceme, aby tento rok změnil jen dvojčíslí v kalendáři a náš věk, rozhodněme se již teď, že bude jiný, abychom na jeho konci byli schopni říct, že rok 2011 přinesl změnu k lepšímu. Chopme se toho, co nám je dáno a tvořme svou lepší budoucnost v souladu s vůlí našeho Pána.

Nebojme se o to, co drží budoucnost, neboť budoucnost má ve svých rukou Bůh.

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook