Žalm 30:5-7 Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. Žid 13:25 Milost se všemi vámi!

Každý z nás zakouší časy, kdy uléháme s vědomím, že dnešní den nepřinesl do našich životů zrovna to nejlepší. Pokládáme svou hlavu na polštář a máme mnoho otázek směřujících k nebi.

Ať už za svou nespavost můžeme vzhledem k našim špatným rozhodnutím, či ne, musíme si být vědomi, že Bůh je stále na naší straně. Jistě jsme si vědomi, že jeho myšlenky o nás, jsou myšlenky o pokoji, ne o trápení (Jer 29:11). Tak jako my nemáme odebírat svou přízeň od těch, kteří někdy chybují vůči nám, i

Bůh, jehož milost je dostatečná vůči celému světu, neodebírá svou přízeň od nás. Jistě je zapotřebí zmínit lítost i pokání, ale stejně je důležité zdůraznit Boží přízeň na celý život. Žalmista zmiňuje, že v dobách pohody s ním nic neotřese. Ale upřímně, kdo z nás je v pohodě bez Boží přízně? Vždy si buďme vědomi potřeby jeho přítomnosti a přízně v našich životech a to každodenně. Ať už jde o uzdravení, finanční požehnání, ochranu, přízeň na pracovišti či ve škole, nikdy nezapomínejme, že ON je Alfou i Omegou našich životů.

Jeho přízeň je nová každého rána a naše první i poslední slova i myšlenky dne patří jemu. Vzdávejme mu proto slávu a čest vším, co děláme. A pokud se nám podaří někdy sejít z oné správné cesty, jsem si jist, že to, co nám nedá večer spát, nemusí být jen špatné svědomí, ale Duch Svatý, který nás upozorňuje, že máme dát něco do pořádku.

Proto to vyznejme, hledejme Boží tvář, věřme v jeho odpuštění a příštího jitra můžeme vstát s vědomím, že je nám odpuštěno a že Boží přízeň je na naší straně. S tímto vědomím můžeme čelit dalšímu dni a hlavně ho žít, pro JEHO slávu.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook