Mat 3:16-17 Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."

Žalm 123:1 Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.

 

V posledních dnech vypadala obloha velmi smutně. Zima a smog jakoby nechtěli pustit sluneční paprsky, které již všichni očekáváme. Sledujeme bedlivě zprávy o počasí a doufáme, že již brzy přijdou první jarní dny, ve kterých slunce prorazí onu ocelovou šeď, a my se konečně zahřejeme a nadýchneme čerstvého vzduchu. V Matoušově evangeliu se nám říká, že když byl Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe a Duch Boží na něj sestoupil v podobě holubice. Od té doby žil Ježíš pod otevřeným nebem. Po svém vzkříšení byl do nebe opět vzat, a pro nás se tím pádem nebe také otevřelo. Lidé žijící v hříchu a bez Boha jsou jako ti, kteří žijí v neustálém smogu. Pro nás, kteří věříme, je nebe otevřené. Ježíš pro nás nebe otevřel, abychom mohli zakoušet Boží vylití do našich životů. Boží vůlí je, aby na nás mohl vylít radost, pokoj, občerstvení, požehnání a hlavně odpuštění. Jelikož nám byly naše hříchy odpuštěny, mohou nám skrze otevřené nebe pomáhat i andělé Boží, jakožto sloužící duchové.

Žijeme tedy stejně pod otevřeným nebem, jako žil Kristus. I my máme Ducha Božího v nás a on je vždy ochoten poradit a pomoci. Záleží čistě na nás. Jedno je jisté, že ať půjdeme kamkoliv, Bůh je stále s námi. Pokud si uvědomíme, že je na naší straně, budeme žít dle jeho slova, pak nám bude nebe vždy otevřeno a naše modlitby budou vyslyšeny. Pamatujme, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. A Boží vůlí není pár kapek, ale vylití jeho požehnání na své děti. Každý může vidět požehnání v něčem jiném, nicméně jedno je společné - a to, že nebe je pro nás otevřeno.

 

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook