„Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla…“        1. Petrova 4:12

Bible nám říká: „Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.“ (1. Petrova 4:12-13). Eugene Peterson ve své Zprávě, jednom z moderních překladů Bible, tato Petrova slova parafrázoval takto: „Přátelé, když je život opravdu složitý, nepropadejte závěru, že Bůh není na svém místě. Místo toho se radujte, že jste přímo v centru toho, co prožíval Ježíš. Tohle je proces duchovního tříbení, a hned za rohem je milost!“Během zkoušek se cítíš „divně“, je to ale normální a potřebný čas! Jedině tak vyrosteš v milosti. Jsou to chvíle, kdy tě Bůh vyzbrojuje a připravuje, abys v jeho království mohl dělat velké věci. Bůh nás nikdy netrápí, ale nepochybně nás testuje. A jeho zkoušky nás měří, odhalují, posilují naši víru, očišťují nás a umožňují nám duchovně růst. Citujme apoštola Pavla: „To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy“ (2. Korintským 4:15-17).Kdybys viděl požehnání, které na tebe čeká na druhé straně každé zkoušky ohněm, přestal bys bědovat a začal bys plánovat oslavu.

Read more

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook