„Před námi je úžasná radost.“ 1. Petrova 1:6 (přel. z angl.)

Victor a Mildred Goertzelovi prováděli v roce 1962 studii nazvanou „Kolébky výjimečnosti“, v rámci níž zkoumali rodinné poměry více než čtyř set vysoce úspěšných lidí. Snažili se identifikovat rané zkušenosti, které mohly přispět k jejich pozoruhodným životním úspěchům. Mezi zkoumanými byl například Einstein a mnoho dalších slavných a obdivovaných osobností.Poměry, z nichž tito lidé pocházeli, se ukázaly jako velmi zajímavé. Tři čtvrtiny z nich prožili problémové dětství, snášeli chudobu, rozbité domovy nebo zneužívání od rodičů. Čtvrtina z nich měla tělesné postižení. Většina z těch, kteří se proslavili jako spisovatelé či dramatici, pozorovala své rodiče, jak se potýkají s jednou krizí za druhou. Studie došla k závěru, že hnací silou jejich úsilí o dosažení osobního úspěchu byla potřeba kompenzovat své znevýhodnění. Tito lidé měli společnou jednu věc – byli odhodlaní překonávat překážky: „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Janova 5:4). Když máš víru v Boha a v sebe, můžeš nakonec dělat věci, nad kterými budeš žasnout. Právě ten problém, který se dnes zdá být tak ohromný, se může stát tím, co způsobí, že se zítra staneš velkým. Bible to popisuje takto: „Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus“ (1. Petrova 1:6-7).

Read more

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook