„Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem.“        1. Mojžíšova 19:27

Abraham měl speciální místo, kde se setkával s Bohem. Stejně tak Daniel, když byl jeho život v ohrožení: „Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve“ (Daniel 6:11). Také Ježíš měl speciální místo: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil“ (Marek 1:35).Mám pro tebe návrh: Vytvoř si v životě „Boží místo“. Když hrozí, že tě převálcují problémy a tlaky, jdi na své Boží místo. Když potřebuješ vedení, jdi na své Boží místo. Autor chvalozpěvů William Walford napsal tato časem prověřená slova: „Sladký čas, kdy se modlit smím! Od světa s jeho soužením mne volá, k trůnu Otcovu mé touhy vznášet poznovu. Když bolest nebo smutek mám, zde úlevu vždy nalézám; i léčky zlého mařit zná modliteb chvíle vítězná!“ Slovy Henryho Ward Beechera: „Kdekoli jsi viděl projít Boha, označ to místo, a pak se na něj vracej.“Tvé Boží místo může být kdekoli, ale někde by mělo být. Poté, co tam strávíš nějaký čas, obklopí to místo jakási aura. Vytvoříš si vzpomínky na důvěrné chvíle s Bohem. To místo se stane tvým posvátným místem, což jednoduše znamená „útočiště a bezpečí“. David napsal: „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného“ (Žalm 91:1). Říkej tomu tvé Boží místo, tvé tajné místo, tvá svatyně nebo jakkoli jinak, ale určitě si takové místo ve svém životě vytvoř.

Read more

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook