„A dám jim jedno srdce…“ Ezechiel 11:19

Úspěšní lidé dovolí svému Bohem danému nadšení a talentu, aby je v životě vedly. Jsou zaměřeni na jednu věc a mají nerozdělené srdce. Bůh tě nestvořil tak, že by ti dal talent v jedné oblasti a pak by si tě povolal v jiné, která s tím nesouvisí. Vždycky existuje možnost sladění talentu a nadšení, pokud máš odvahu usilovat o svůj životní cíl a riskovat. Po Bronson, autor knihy „Co bych měl udělat se svým životem“, píše: „Jsem přesvědčen o tom, že budoucí úspěch v podnikání začíná otázkou: ,Co bych měl udělat se svým životem?‘ Ano, je to tak…lidé nejsou úspěšní díky přesunu do aktuálně populárního průmyslu nebo přijetím speciální mantry. Mají úspěch, protože se zaměřují na otázku, kdo skutečně jsou a zapojují se do práce, kterou opravdu milují (a to uvolňuje a produkuje tvořivou sílu, o které se jim ani nezdálo).“ Carly Fiorina řekla: „Miluj to, co děláš, nebo to nedělej… Vyber si něco, co zaujme tvé srdce stejně tak jako tvou mysl.“ Nestaň se otrokem vize někoho jiného, protože když máš jednou vizi, tak tě to úplně pohltí. Být otrokem vize někoho jiného se brzy stane noční můrou. Pavel píše: „Neopovažujeme se zařadit mezi ty nebo srovnávat s těmi, kteří doporučují sami sebe…ztrácejí soudnost. Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh…“ (2. Korintským 10:12–13). Jestli jsi zmatený, bez zaměření nebo chodíš v kruzích, modli se: „Pane, dej mi jasnou vizi a nerozdělené srdce.“ To je modlitba, na kterou Bůh odpoví.

Read more http://www.spkd.cz/2012/01/slovo20120108/

„Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie…“ Jan 11:1

Dříve než opustíme příběh o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, podíváme se na další dvě lekce: Čtvrtá lekce se týká radikální víry. Když je někdo mrtev a pochován, je to naprosto „definitivní“. Věřit Bohu tváří v tvář takové situaci vyžaduje radikální víru. Do tohoto okamžiku měla Marta víru, říkající „kdybys byl býval…“. „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel“ (Jan 11:21). Ale pak si začala uvědomovat, co je Ježíš schopen udělat a posunula se k víře říkající „dokonce i teď můžeš…“. Řekla Ježíšovi: „Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá“ (Jan 11:22). Radikální víra říká: „Pane, věřím, že moje budoucnost může být větší než moje minulost, že můžeš obrátit situaci a uchvátit vítězství ze chřtánu porážky, že pro tebe není nic příliš obtížné.“ Radikální víra tváří v tvář radikálním okolnostem přináší radikální výsledky. Pátá lekce se týká obnovy. „Sestry mu vzkázaly: ,Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.‘… Teprve potom řekl svým učedníkům: ,Pojďme opět do Judska!‘“ (Jan 11:3,7). Nikdy nepoznáš, co může Pán udělat, dokud Ho do své situace nepozveš. Může ti dát zpět to, co jsi miloval a ztratil. Může obnovit to, co ti život vzal a může toho obnovit mnohem více! Není příliš pozdě. Pošli pro Ježíše. Nezáleží na tom, jak je tvá situace zlá, modli se: „Pane, dokonce i teď vím, že o cokoliv Boha požádáš, dá ti to.“

Read more http://www.spkd.cz/2012/01/slovo20120107/

„Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie…“ Jan 11:1

Třetí lekce se týká vzdání se. Dokud věříš, že můžeš problém zvládnout sám, nevztáhneš ruce po Boží moci činící zázraky. Musíš být v tak špatné situaci, že se budeš modlit modlitbu vzdání se: „Pane, udělal jsem všechno, o čem vím, že jsem mohl udělat, a situace se nezlepšuje. Takže jsem se přestal pokoušet dát to do pořádku. Úplně ti to dávám. Nevím, jak to zvládneš, ale vím, že mě miluješ a chceš pro mě to nejlepší. Takže tady to je; je to celé Tvoje.“ Toto není modlitba porážky, je to modlitba úplné důvěry. David napsal: „I když jsem v soužení, ty mi zachováš život… Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné…“ (Žalm 138:7–8). Pastor jednoho velkého sboru vyprávěl, jak jim došly peníze, když byli pouze v polovině stavby své nové budovy. Sbor rostl a nebylo žádných pochyb o tom, že potřebuje více místa. Ale banka jim nechtěla dát další prostředky. Proto se pastor modlil: „Pane, co se mé osoby týče, nepotřebuji tuto velkou budovu. Já už pro všechny své děti místo mám, ale ty potřebuješ místo pro ty své. Nevím, jak se o to postaráš, ale toto jsou Tvé děti. Pane, proto Ti to předávám.” Bůh odpověděl, peníze dorazily a během několika let uctívali v nádherné budově a byli bez dluhů. Proto předej svůj problém Bohu a neber si ho zpět!

Read more http://www.spkd.cz/2012/01/slovo20120106/

„Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie…“ Jan 11:1


Z příběhu o tom, jak Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých, se můžeme naučit určité lekce.
První lekce se týká příčiny. Nemůžeš mít radikální víru, dokud jsi nevyčerpal všechna racionální řešení. Marie a Marta neposlaly pro Ježíše, dokud neudělaly všechno, co ony samy mohly pro Lazara udělat. Buď rozumný; pokud to můžeš udělat ty sám, Bůh to pro tebe neudělá. Například, pokud nejsi ochoten změnit svůj způsob stravování a začít jíst správně, jak můžeš jít k Bohu pro uzdravení? Pokud nejsi ochoten dát přednost potřebám svého partnera (partnerky) před svými vlastními, jaký má smysl modlit se za šťastné manželství? Jakub píše: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“ (Jakub 2:18).)
Druhá lekce se týká vztahu. Někteří lidé se obrátí k Bohu pouze tehdy, když jsou v krizi. Modlitba je pro ně cizí, dokud nemají autonehodu, dokud se jejich manželství nerozpadá, nebo dokud nepřijdou o svou práci. A potom řeknou: „Bože, proč jsi dopustil, aby se to stalo?“ Je těžké jít za někým, když jsi v potížích, pokud si předtím s dotyčným nebudoval vztah. Ježíš často trávil čas v domově Marie a Marty, jídával s nimi u jejich stolu. Ony dávaly, nepřijímaly. „To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen“ (Jan 11:2). Když miluješ Pána do takové míry, můžeš k Němu jít s vírou a vědět, že tvoje potřeby budou naplněny.

Read more http://www.spkd.cz/2012/01/slovo20120105/

„Srdcem věříme k spravedlnos­ti…“ Římanům 10:10


K tomu, abys byl „spasen“, potřebuješ složit důvěru v Krista, nic jiného. Řekneš: „Ale co když očistím své jednání?“ Ne, existují lidé, kteří se chovají lépe úplnou náhodou, zatímco ty se o to musíš snažit. Ten rozdíl u nás jako křesťanů spočívá v tom, že jsme vložili svou důvěru v prolitou krev Ježíše Krista, v nic jiného. Pavel říká přesně, jak to je: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení“ (Římanům 10,9–10). Spasení je výsledkem toho, čemu věříš ve svém srdci ohledně dokončeného Kristova díla, a toho, co vyznáváš svými ústy. Tyto dva prvky, víra a vyznání, tě přivádějí do postavení „spravedlnosti“ v Božích očích.
Už jsi někdy šel s kuponem vystřiženým z novin do obchodu s potravinami? Chceš pytlík mouky nebo cukru, ale nemáš žádné peníze. A přesto ti to dají. Proč? Protože s kuponem přijmou tvou platbu jako bys měl peníze. Začínáš chápat? Nemáš žádnou spravedlnost, kterou bys mohl přinést před Boha a vyměnit ji za spasení, ale On ustanovil kuponový systém nazývaný vykoupení a řekl: „Když jednou vložíš svou důvěru do Krista, od toho okamžiku tě budu vidět jako spravedlivého.“ Slovo „spravedlivý“ prostě znamená „být ve správném postavení vůči Bohu“. Jak úžasný způsob života! Jaká radost! Jaký zdroj jistoty!

Read more http://www.spkd.cz/2012/01/slovo20120104/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook