„…vaši starci budou mít sny…“ Jóel 2:28

Bible říká: „…vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ Když ti Bůh dá sen, dá ti také zdroje a vztahy potřebné k tomu, aby se sen naplnil. Ne každý bude věřit v tvůj sen. Pavel píše: „A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ,každý člověk lhář‘…“ (Římanům 3:3–4). Pokud je tvůj sen od Boha, neber na vědomí ty, kteří ho odmítají, a plně se tomu vydej. Jenom se ujisti, že tvůj sen je od Boha. Nemůže pocházet z přání někoho jiného. Někdy je tvůj sen ve skutečnosti něčí touha týkající se tvého života. Rodiče to dělávají. Chtějí prožít znovu některou část svého života skrze tebe, takže tě tlačí k tomu, abys dělal něco, co oni vždycky chtěli dělat. To tě na celý život vystaví pokusům dělat radost svému otci a matce, získávat jejich souhlas, i když nyní jsi už dospělý. Pak se jednoho dne probudíš a zjistíš, že se pokoušíš žít sen někoho jiného.To mohl být ve skutečnosti Boží plán pro tvou matku nebo tvého otce, ale teď jsi do toho strčený ty. Dostaň se z toho ven! Požádej Boha o sen pro tebe samotného! Tvůj sen nemůže pocházet ze špatných motivů, jako jsou pýcha, žárlivost, zlost, odmítnutí nebo nezdravá soutěživost. Pokoušíš se něco si dokázat? Pokoušíš se získat něčí obdiv a úctu? Pokoušíš se nahradit to, co způsobilo tvé odmítnutí? Rozpoznej své motivy, požádej Boha, aby uzdravil tvé srdce a potom Ho požádej o sen, který On podpoří.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111229/

„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce…“ Žalm 139:23

Náš charakter je odhalován nejen při našem jednání, ale také při našich reakcích. Jednání může být plánované, ale reakce jsou spontánní. Ukazují nám záblesk toho, co je skutečně v našem srdci. V tom okamžiku se na to můžeme podívat a jednat s tím. Kdo z nás by si to ochotně přiznal v době, kdy jsme chamtiví, smyslní, někoho ovládáme nebo se necítíme bezpečně? Nebo jsme rozzlobení na Boží požehnání, která jsou očividná v životech druhých? Když se žalmista modlil: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,“ zval Boha, aby vytvořil okolnosti, které by v něm vynesly na povrch všechnu nečistotu, která je na dně jezera jeho podvědomí skrytá, mimo dohled. Pavel píše věřícím v Galácii a říká: „Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“ (Galatským 4:19). Všimni si slov „dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu“. To vyžaduje očištěné svědomí a přesměrovanou vůli. Během vlády Olivera Cromwella se anglické vládě nedostávalo stříbra, které potřebovala k výrobě mincí. Proto Cromwell poslal své muže do katedrál, aby nějaké našli. Přišli se zprávou, že jediné stříbro, které našli, bylo v sochách svatých, kteří stáli v rozích. Cromwell poslal vzkaz zpět: „Dobře, roztavme svaté a dejme je do oběhu.“ To potřebujeme, že? Být roztaveni Bohem, naplněni Jeho Duchem a dáni do oběhu.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111228/

„Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu.“ Miche­áš 2:13

Myslíš si: „Jestli nedojde k průlomu v mé situaci, nezvládnu to!“ Pokus se pochopit tyto dvě věci:

  1. Tvůj problém je pouze příležitostí pro Boha, aby pracoval ve tvůj prospěch. Jsi v situaci, kdy můžeš prožít pravdivost těchto slov: „Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. Prorazili a procházeli branou a z ní vycházejí. Jejich Král prošel před nimi, Hospodin v jejich čele!“ Díky Boží milosti můžeš zvítězit nad svými okolnostmi. Můžeš se pozvednout nad ustrašenost a mentalitu poraženého, které říkají: „Nic se nezmění k lepšímu.“ Řekneš: „Ale zkusil jsem to a nepovedlo se to!“ Dobře, zaškrtni to ve svém seznamu a řekni: „Teď už vím, co nefunguje.“ Raduj se, Bůh zná cestu a jde před tebou!
  2. Než prožiješ průlom, obvykle nastane zatřesení. Chuck Jaeger, hrdina 2. světové války, který překonal hranici zvuku, si zlomil žebra při pádu z koně den před tím, než měl v úmyslu nasednout do pilotní kabiny a pokusit se o to, co nikdo před ním v letadle nedokázal. Jeho kamarád mu řekl: „Máš příliš mnoho bolesti. Nedělej to.“ Jeho strach mu říkal: „Nikdo to do nynějška nedokázal. Ani ty nezvítězíš.“ V rychlosti přes 1 100 km za hodinu se letadlo začalo silně třást. Potom najednou udělal průlom do něčeho, co popsal jako „úžasný klid“. Tak to vypadá, když máš brzy prožít průlom. Když se všechno kolem tebe začne třást a tvůj strach prudce stoupá, neroztříštíš se a neshoříš, jsi na prahu průlomu!

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111227/

„A v té krajině byli pastýři…“ Lukáš 2:8

Vánoční příběh se udál takto: „ A v té krajině byli pastýři…a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně… Anděl jim řekl: ,Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí‘“ (Lukáš 2:8–12). Říkal sis někdy, proč anděl nejdříve mluvil s pastýři, kteří stáli, co se týče zaměstnání, na nejnižší příčce společenského žebříčku? Přemýšlej o tom: kdyby mluvil s církevními vůdci, ti by to museli konzultovat s dogmatickými učebnicemi a denominačními komisemi. Kdyby se zjevil celebritám, ty by musely zkontrolovat, kdo se dívá. Kdyby se zjevil vysokým činitelům, ti by se museli podívat do svých diářů a časových harmonogramů. Proto předal nejúžasnější příběh v dějinách těm, kteří neměli žádnou sekeru, kterou by brousili, žádnou pověst, kterou by museli chránit, žádný žebřík, po kterém by museli šplhat; předal nejúžasnější příběh lidem s pokornými srdci a otevřenou myslí; lidem s prostou, dětskou vírou. Začínáš chápat? Na okraji Jeruzaléma je církev, která označila Ježíšovo místo narození. Za oltářem je jeskyně se symbolickou hvězdou vyrytou do podlahy. Můžeš vstoupit do jeskyně, ale s jednou podmínkou – musíš pokleknout. Dveře jsou příliš nízké na to, abys mohl vstoupit ve stoje! Bůh stále jedná tímto způsobem. Najdeš Ho na obvyklých místech. Ale abys zažil Jeho přítomnost, musíš pokleknout.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111226/

„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka…neboť mé oči viděly tvé spasení…“ Lukáš 2:29–30

Bible říká: „V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný… Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: ,Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka…neboť mé oči viděly tvé spasení…‘“ (Lukáš 2:25–34). Příběh o Simeonovi nás učí tři důležité pravdy:

  1. Pokud hledáš Pána, nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, najdeš Ho. A ještě lépe, On najde tebe a dá se ti poznat.
  2. Bůh, ne ty, zvolí čas, kdy přijde, a způsob, jakým k tobě přijde. Simeon nemohl vidět Kristovu úžasnou službu během Jeho tří a půl let nadpřirozené moci, protože zemřel ještě před tím. On pouze viděl novorozence v Mariině náručí. Ale viděl Boha, a to mu stačilo.
  3. Přestože byl velmi „zbožný“, Simeon si uvědomil, že byl připraven zemřít až když se setkal s Pánem a vzal Ho do náruče. Někteří z nás nechtějí zemřít, dokud nevidí svět. Simeon nechtěl zemřít, dokud neviděl vykupitele světa.

Takže otázka, na kterou musíš odpovědět, je: setkal ses s Pánem? Je tvým osobním Spasitelem? Pouze tehdy, když můžeš správně odpovědět, jsi připraven zemřít.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111225/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook