Hle, panna počne a porodí syna…“ Matouš 1:23

Nebe oznámilo Ježíšovo narození těmito slovy: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo ,Bůh s námi‘.“ Není to ironické, že první lidé, kteří zpochybňovali zázrak narození z panny, byli náboženští vůdcové? Farizeové řekli Ježíši: „Nenarodili jsme se ze smilstva…“ (Jan 8:41). Jejich narážka byla jasná a krutá. Konec konců, Ježíš nemohl ukázat na Josefa a říci: „On je můj otec.“ Pochop toto: Ježíš musel být člověkem kvůli tomu, aby mohl zemřít, a musel být Bohem kvůli tomu, aby mohl spasit. Ty jsi dítětem pozemského otce, takže ses „narodil v hříchu“. Ale Ježíš byl dítětem nebeského Otce, takže narušil genetický kruh hříchu ještě před tím, než se narodil. Ve Starém zákoně musel být obětovaný beránek bez vady (vrozené vady) nebo bez skvrny (něčeho, co získal během života). Protože Ježíš nezdědil hřích a ani nehřešil, je hodnocen jako „beránek Boží, který snímá hřích světa“ (viz Jan 1:29). Narození z panny je pravdivé, protože: a) anděl Páně to oznámil (viz Matouš 1:20); b) Mariin budoucí manžel to přijal (viz Matouš 1:24); c) Alžběta, její sestřenice, to přijala v Božím zjevení (viz Lukáš 1:41–42); d) příběh byl napsán velmi uznávaným lékařem, který znal povahy všech zúčastněných: „…rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši…abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován“ (Lukáš 1:3–4).

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111224/

„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

Slyšel jsi ten příběh o malém chlapci, který prodával od domu k domu tužky za deset centů, aby vybral peníze na postavení nemocnice v jeho komunitě za 30 miliónů dolarů? Jedna žena mu řekla: „Synu, to je příliš velký cíl pro tak malého chlapce, který prodává tužky za desetník.“ S velkým úsměvem jí odpověděl: „Já to nedělám sám. Vidíte toho chlapce přes ulici? To je můj partner; děláme to spolu.“ Když on měl takovou víru v partnera, který mu byl roven, neměl bys ty mít důvěru v Boha, jehož moc je nepřekonatelná a jehož partnerství zaručuje úspěch? Bible říká: „Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ Až skutečně uvěříš těmto slovům, pak začneš žít jako člověk bez omezení. Když se Robert Morrison plavil do Číny jako misionář, kapitán lodi ho neustále kritizoval a byl na něj nepříjemný. Když Morrison opouštěl loď, kapitán mu řekl: „Domnívám se, že si myslíte, že uděláte dojem na Čínu?“ Morrison odpověděl: „Ne, ale věřím, že Bůh to udělá!“ Tak to je; když jsi v partnerském vztahu s Bohem, pak jsou tvoje možnosti neomezené. Zde je modlitba pro tebe: „Vyruš mě, Pane, když moje sny se naplňují pouze proto, že jsou příliš malé. Vyruš mě, když dopluji bezpečně jenom proto, že jsem plul příliš blízko břehu. Vyruš mě, když věci, které jsem získal, způsobí, že ztrácím svou žízeň po Tobě. Vyruš mě, když dosáhnu úspěchu a přitom ztratím touhu po znamenitosti. Vyruš mě, když to vzdávám příliš brzo a spokojím se s příliš malými cíli ve srovnání s tím, co Ty jsi připravil pro můj život.“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111223/

„…nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko…” 1. Korintským 10:13

Často se vymlouváme na své slabosti nebo obviňujeme druhé. Básník napsal: „Nepřítel, kterého jsem se snažil poznat, sledoval moje kroky, ať jsem šel kamkoliv. Zalekl se mých plánů a zablokoval cestu, na ušlechtilé cíle odpověděl ,nikoliv‘! Když jsem odhrnul závěs, podíval jsem se a hle – uviděl jsem sám sebe.“ Když se studenti Johna Wesleyho setkávali každý týden, kladli si navzájem čtyři otázky:

  1. Jaké hříchy jsi spáchal od doby, kdy jsme se naposledy setkali?
  2. Jakým pokušením jsi čelil?
  3. Jak jsi toho byl zbaven?
  4. O čem jsi přemýšlel, co jsi řekl nebo udělal a nejsi si jist, zda to není hřích?

Tyto čtyři otázky tě budou udržovat v duchovní bdělosti a na správné cestě. Pavel píše toto: „…nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ Portia Nelson ve své eseji Cesta ven píše: „Chodívám po jedné ulici. V chodníku je díra a já do ní padávám. Jsem ztracená; není to moje chyba. Trvá mi věčnost , než se dostanu ven. Jdu tou ulicí znovu. V chodníku je díra, ale já předstírám, že ji nevidím, takže do ní spadnu znovu. Jsem na stejném místě; stále to není moje chyba. Jdu tou ulicí znovu. V chodníku je díra. Vidím ji a přesto do ní spadnu – je to zvyk. Ale nyní jsou moje oči otevřené a vím, jak na tom jsem. Je to moje chyba. Okamžitě se dostanu z díry ven. Jdu po ulici. V chodníku je díra. Obejdu ji. A nakonec jdu jinou ulicí!“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111222/

„Přeplavme se na druhou stranu!“ Marek 4:35

Jednoho dne Ježíš řekl svým učedníkům: „,Přeplavme se na druhou stranu!‘… Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná“ (Marek 4:35–37). Ďábel nechce, abys prošel touto bouří a dostal se na druhou stranu. Nevadí mu, když chodíš do sboru, zpíváš ve chvále nebo sloužíš ve staršovstvu; on jenom nechce, abys dosáhl svého Bohem určeného poslání. Ale to, co tě čeká na druhé straně, stojí za to všechno, čím procházíš v tomto okamžiku. Stojíš proti hrůzu nahánějícímu protivníkovi, který ví, že Bůh má plán pro tvůj život. Ale on nemůže potopit muže nebo ženu, kteří mají na své palubě Ježíše, modlí se a zůstávají mu nablízku. Proto dnes udělej závazek, že budeš stát v Boží síle bez ohledu na to, čemu čelíš a jak tvrdě jsi byl zasažen. Pokrok v duchovním životě nenastane snadno. Pavel píše: „Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské“ (1. Korintským 13:11). Je čas přestat myslet jako dítě a vyrůst! Pokud to neuděláš, neprožiješ to, co Bůh má pro tebe připraveno. Na co se dnes potřebuješ podívat nově? Na svůj časový rozvrh a udělání si času na Boha? Na své přátele, protože tě odvádějí špatným směrem? Na své návyky, protože tě vyčerpávají a porážejí? Na svá slova, protože vyslovuješ pochyby místo víry? Obrať se k Bohu; On tě provede touto bouří a dovede tě na druhou stranu.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111221/

„Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc…“ 2. Petr 1:3

Bible říká: „Všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc… Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce…“ (2. Petr 1:3–8). Zde je deset duchovních principů, které ti mohou pomoci žít přesně tak, jak to Bůh zamýšlel:   1) Střež svůj jazyk. Vždy říkej méně než přemýšlíš a ostatní si tě budou vážit.   2) Slibuj opatrně, dodržuj sliby věrně a lidé ti budou důvěřovat.   3) Nikdy nepromeškej příležitost říci laskavé slovo a jednoho dne se ohlédneš zpět s radostí a ne s lítostí.   4) Opravdově se zajímej o druhé; projevuj to tím, že budeš pozorně naslouchat a vyjadřovat svoje ocenění.   5) Buď radostný. Nezabývej se svými bolestmi; všichni mají potíže. V místní nemocnici jsou lidé, kteří by si to s tebou ochotně vyměnili.   6) Měj otevřenou mysl a pokus se získat všechna fakta. Diskutuj, ale nehádej se. Nauč se nesouhlasit aniž bys byl nepříjemný. Ustup druhým v nerozhodných situacích.   7) Snaž se zabránit pomluvám, jsou ničivé.   8) Buď citlivý vůči pocitům druhých. Když to budeš dělat, lidé tě budou považovat za moudrého.   9) Nevšímej si zlomyslných poznámek o své osobě. Žij tak, aby jim nikdo nevěřil.   10) Nedělej si starosti se získáním zásluh, nepřestávej žít tím nejlepším způsobem a buď trpělivý. Bůh si všímá a Bůh odměňuje!

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111220/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook