„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel.z angl.

Dobrý učitel podpoří na veřejnosti a opraví v soukromí. Tvým cílem by mělo být pomoci, ne zranit. Když někoho napomeneš na veřejnosti, pokoříš ho, zničíš jeho sebeúctu. Ale když dotyčného podpoříš na veřejnosti, buduješ jeho sebeúctu, sebedůvěru a motivaci. Samozřejmě, tvoje chvála by měla být ryzí, nesmí jít jen o prázdná slova. Tím, že na veřejnosti někoho podpoříš, zaséváš semena růstu a velikosti do učícího se člověka. Dobrý učitel také bude budovat věrnost ve vztazích, ne ve způsobech jednání. Máme sklon budovat věrnost buď ve vztazích, nebo ve způsobech jednání. Buď se primárně zabýváme druhými lidmi, jejich pocity a vztahem, nebo se zaměříme na pravidla, programy, normy, úkoly a výsledky. Dobrý učitel vždycky staví vztahy nad způsoby jednání. Ron Lee Davis píše ve své knize Mistrova strategie: „Můj otec byl takovým učitelem, ve své vlastní rodině i ve sboru, kde byl pastorem po dvacet pět let. Mnohokrát jsem ho slyšel říkat: ,Jednotlivec je vždycky důležitější než způsob jednání.‘ Tento princip uváděl do života denně a zabudoval ho i do mého života. Dnes se pokouším tento princip předat druhým.“ Bůh povolal každého z nás k tomu, abychom běželi svůj závod a dokončili ho úspěšně. Také nás povolal k tomu, abychom udržovali pochodeň zapálenou a předali ji dalšímu běžci. Nebuď spokojený pouze s tím, že děláš určitou práci, dej pozor na to, aby práce stále pokračovala a přitom byl vyučován a trénován někdo další. Ježíš, Mistr a Učitel, řekl: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci“ (Jan 14:12).

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111214/

„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel. z angl.

Když někoho konfrontuješ, buď specifický a nezobecňuj. Neříkej například: „Vždycky jsi strohý a nepřátelský.“ Místo toho buď konkrétní a řekni: „Byl jsi včera trochu strohý, když jsi mluvil s paní Novákovou.“ Zobecňování zní a vyvolává pocit útoku na to, jaký ten člověk je, místo aby to byla konstruktivní výtka toho, co ten člověk dělá. A navíc, neurčitost takového zobecnění nepřivede učícího se k tušení, co by měl dělat pro to, aby rostl a měnil se. Nezapomeň projevit soucítění. Jeden úspěšný instruktor se vždycky snaží postavit se na pozici toho, kdo se učí. Romanopisec John Erskine poznamenal: „Ve skutečnosti neuděláme žádný pokrok, dokud nezačneme vidět z perspektivy toho druhého.“ Ujisti dotyčného, že jsi jeho obhájce, ne jeho protivník, a že tvou jedinou touhou je vidět, jak je úspěšný. Proč je pro lidi tak obtížné přijmout a zpracovat kritiku? Protože uváznou ve spirále hanby a vrací se celou cestu až do dětství. Nikdy se necítili jako hodnotní, vždycky se cítili kritizovaní a říkali jim, jak jsou neužiteční a hloupí a nyní si instinktivně připouštějí kritiku. Jedině když tomu porozumíš, tehdy budeš schopen přistupovat k takovým lidem správným způsobem. Buduj na jejich silných stránkách, darech a charakteru skrze povzbuzení. Zasluž si právo konfrontovat. Dávej si pozor na to, abys byl kladný v 97 procentech času, takže až přijde čas být tvrdý ve zbývajících 3 procentech, tvoje láska a povzbuzení budou věrohodné. Jak bude dotyčná osoba vědět, že jsi na jeho nebo její straně, pokud jediné ocenění, které od tebe dostala, bylo negativní?

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111213/

„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel. z angl.

Nikdo nemá rád konfrontaci s druhými, ale někdy je to nutné. Buď poctivý a přímý. Jemnost není záležitost diplomacie nebo taktu nebo používání zvláštního jazyka, ani to neznamená „chodit kolem horké kaše“ nebo nazývat problém jinak, než by bylo správné. To nedělej! Zvaž, co je potřeba říci jasným a zřetelným způsobem, a pak to jasně řekni. Pokud toho člověka miluješ, řekni mu to na rovinu! Ale slovo varování: nepoužívej slova jako „láska“ a „průhlednost“ k zamaskování odsuzujícího postoje. Na některé lidi druzí křičí, řvou na ně a slovně je napadají ve jménu lásky. Nevylévej si na nikoho zlost ve jménu upřímnosti. Nikdo z nás není způsobilý konfrontovat druhé, aniž by pečlivě prozkoumal motivy, z kterých to dělá – včetně, jak jen to je lidsky možné, těch motivů, které unikají našemu vědomému myšlení. Vždycky bys měl konfrontovat s rozmyslem, ne s dychtivostí. Měl bys konfrontovat přímo, ale přitom jemně a vždycky s touhou dát podnět k těm nejlepším Božím věcem v životě toho druhého. Je mnohem křesťanštější konfrontovat druhého člověka se slzami v očích než s hlasem pozvednutým v hněvu. V každém případě by posluchač nikdy neměl pochybovat o tvé lásce a přijetí. Ryzí láska říká: „Musím ti něco říci. Vím, že to nebude snadné ani pro jednoho z nás, ale vážím si tě natolik, že ti to chci říci přímo. Zajímám se o tebe, záleží mi na našem vztahu a chci, abys byl tím nejlepším, kým můžeš být.“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111212/

„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Ga­latským 2:19

Když na nás někdo zaútočí, vyplují na povrch naše obranné instinkty. Jsme bojovníci! Ale to může způsobit problém, proto Pavel říká: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ Pokud je tvým prvořadým cílem chránit sama sebe, pak už nemáš svobodu dělat správná rozhodnutí. Budeš stále dělat věci, které vyvolávají dobré pocity a budou přijatelné pro druhé, spíše než abys dělal to, co chce Bůh, abys dělal. Budeš hodně mluvit o tom, jak být věrný, ale velmi málo o tom, jak nést ovoce. Můžeš nést ovoce pouze tehdy, když jsi ochoten zemřít sám sobě: „…jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek“ (Jan 12:24). Lidé z Bible, kteří usilovali o přežití, se připravili o to nejlepší od Boha tím, že upřednostňovali své vlastní zájmy před Božími. Aniž by Lot myslel na Abrahama, vybral si dobře zavlažované roviny u Jordánu a přišel o svou rodinu (viz 1.Mojžíšova 13:10–11). Bohatý mladý muž mohl být počítán mezi Kristovy učedníky, ale bylo příliš mnoho toho, o co by přišel (viz Marek 10:21–22). Často je to tak, že čím více toho máme, tím pevněji to držíme. Ježíš řekl: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej“ (Lukáš 9:24). Pavel napsal: „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“ (Skutky 20:24). To nejbezpečnější místo, kde můžeš být – to jediné místo, kde máš být – je uprostřed Boží vůle!

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111211/

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“ 1. Korintským 13:4

Pamatuješ si na staršího bratra v podobenství o marnotratném synu? Chtěl mít výsady jako syn, ale nechtěl mít povinnosti jako bratr. A protože nedokázal oslavovat bratrův návrat, stálo ho to radost. Navzdory tomu, co jsi možná slyšel, vyslovování kritických slov v tobě nevyvolá dobrý pocit, budeš se cítit mizerně a problém bude stále živý. Bible říká: „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou tělu a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24). Pokud si ceníš více svých názorů než svých přátel, budeš bránit své názory a zničíš svá přátelství. Když nastanou konflikty, ustup a všimni si, co je skutečně důležité. Přijmi tu lepší variantu výpovědi druhých. Když pracuješ sám na sobě, používej hlavu; když pracuješ s druhými, používej srdce. Nauč se být flexibilní. Thomas Jefferson řekl: „Když dojde na princip, stůj pevně jako skála; když dojde na vkus, plav s proudem.“ Nezvětšuj malé záležitosti a přestaň bojovat kvůli věcem, které nakonec nic nezmění. Buď laskavý k druhým stejně, jako je Bůh laskavý k tobě. Zralá láska umožní někomu, kdo selhal, opustit situaci a zachovat si důstojnost. Když jsi jednou řekl svůj názor, stáhni se zpět! V životě budeš mít vždycky neshody. Buď ti způsobí vředy, nebo díky nim získáš porozumění – je to tvoje volba. Nereaguj přehnaně. Když nastane konflikt, udělej z toho výukovou lekci, ne ztrátu. Pokud to myslíš vážně s budováním vztahů, řiď se slovy: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111210/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook