„Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje.“ Jób 22:21

Zámožný podnikatel byl zmatený, když našel rybáře sedět vedle jeho člunu. „Proč nechytáš ryby?“ zeptal se. „Protože jsem jich dnes chytil dost,“ odpověděl rybář. „Proč nelovíš více ryb, než kolik potřebuješ?“ zeptal se podnikatel. „Co bych s nimi dělal?“ odpověděl rybář. Podnikatel řekl: „Mohl by sis vydělat více peněz, koupit si větší člun, lovit ještě větší ryby a vydělat si ještě více peněz. Brzy bys měl celou flotilu člunů a byl bys tak bohatý jako já.“ Rybář mu odpověděl: „A co bych dělal potom?“ Podnikatel odpověděl: „Pak by ses mohl posadit a radovat se ze života.“ Rybář řekl: „A co si myslíš, že dělám teď?“ Spokojenost pochází ze dvou věcí: z velmi dobrých vztahů a Bohem daného záměru. Ten první velmi dobrý vztah, který musíš mít, je s Bohem. V Jóbovi čteme: „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“ Ten druhý vztah, který potřebuješ mít a považovat za cenný, je vztah s tvou rodinou. Až dojdeš na konec svého života, na tomto vztahu bude záležet nejvíce. Co se týče Bohem daného záměru, musíš najít své nejsilnější stránky a vědět, k čemu tě Bůh povolává, a potom se dát do práce. Humorista Sam Levenson řekl: „Moji rodiče byli přistěhovalci. Nechali se ovlivnit americkou legendou, která říkala, že ulice jsou vydlážděny zlatem. Ale když se sem tatínek dostal, zjistil tři věci: a) ulice nejsou dlážděny zlatem; b) mnoho ulic není vůbec vydlážděno; c) on byl ten, kdo měl dláždit.“ Co máš dělat ty? Dělej to a najdeš spokojenost.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111209/

 

„Dávejte tedy pozor, jak slyšíte…“ Lukáš 8:18

K tomu, abys byl dobrý posluchač, se musíš pokusit naslouchat aktivním způsobem. Dávej pozor. Nikdo nechce mluvit s mrtvolou, takže parafrázuj, objasňuj a poskytuj zpětnou vazbu. Parafrázování ti pomůže správně porozumět. Objasňování znamená kladení otázek, dokud plně neporozumíš tomu, co tím druhá osoba myslí. Zpětná vazba znamená sdílení vlastních myšlenek a pocitů neodsuzujícím způsobem. Dále se pokus naslouchat se schopností vcítit se. Možná se ti nelíbí, co bylo řečeno, ale často, když nasloucháš, uvědomíš si, že kdybys byl v kůži toho druhého, možná by ses cítil stejně. „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). To je empatie. Pokus se také naslouchat s otevřeností. Selektivní naslouchání, obranné naslouchání a filtrující naslouchání není otevřeným nasloucháním. Naslouchej jako bys byl antropolog a ta druhá osoba jako by byla z jiné planety; její zvyky, víra a způsob myšlení jsou odlišné od tvých, a ty se pokoušíš té osobě porozumět. A nakonec, naslouchej s plným vědomím. Souhlasí to, co ta osoba říká, s fakty? Je to odpovídající? Pokud nasloucháš aktivně a s otevřenou myslí a stále nerozumíš názorům té osoby, nemusíš tuto osobu napadat. Počkej a získej více informací! Požádej: „Můžeš mi říci trochu více?“ Nebo: „Můžeš mi dát konkrétní příklad?“ Nebo můžeš říci: „Děkuji, že mohu znát tvůj pohled na věc, budu o tom přemýšlet.“ Nebo: „To je zajímavé, takto jsem o tom nepřemýšlel.“ Nebo: „Na tom, co říkáš, něco může být. Řekni mi o tom více.“ Ježíš naslouchal. A umění naslouchat je schopností, kterou má Kristus, a i ty ji musíš rozvíjet!

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111208/

„Vyznávejte hříchy jeden druhému…“ Jakub 5:16

Je to dobrý pocit žít bez hanby. To neznamená, že nikdy neklopýtneš, pouze to znamená, že díky Boží milosti se dostaneš zpět nahoru. Vzpomínáš si na to, jak jsi musel mít omluvenku, když jsi nebyl ve škole? Někteří z nás dávají omluvenku sami sobě, povolení být slabí, protože jsme se unavili bojem. Ano, je to dlouhý boj, ale můžeš vyhrát, pokud chceš! Zde je jeden z klíčů k vítězství: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.” Pokud bojuješ o zbavení se návyku, který se tě pokouší zničit, Bůh nikdy nezamýšlel, aby ses o to pokoušel sám. Ať se tvůj návyk nebo zápas týká čehokoliv, jakmile se objeví – vyznej to! Když to uděláš, začne to ztrácet svou moc. Ptáš se: „Vyznat komu?“ Někomu, kdo tím prošel, někomu, kdo má soucit, někomu, kdo bude stát s tebou na modlitbách, někomu, komu se budeš zodpovídat, někomu, komu můžeš důvěřovat, že to neřekne nikomu dalšímu. Bible říká: „Upadne-li jeden, druh jej zvedne… Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba“ (Kazatel 4:10–12). Římští vojáci stávali zády k sobě, aby se navzájem chránili, když přicházel útok z různých stran. A kdo kryje tvoje záda? Ale zde je jedno varování: vyznávej svoje viny, ne viny někoho jiného! Nikdy nemůžeš být uzdraven díky vyznání vin spáchaných druhými. Vyznej svoje selhání a nech Boha, aby tě uzdravil. Dnes tě Bůh chce učinit celistvým a svobodným, aby ses radoval z Jeho požehnání. Dovolíš mu to?

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111207/

„Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.“ Přís­loví 21:23

Pokud nechceš, aby si lidé na něco vzpomněli, nemluv o tom. Pokud o tom nechceš slyšet později, nezasévej tato semena do jejich myslí. Hádky by přestaly a stres by se zmenšil, kdybychom měli moudrost a věděli, kdy mlčet. Abys věděl, co říci, kdy to říci a komu to říci, nech se vést těmito verši Písma: „Řeči klevetníkovy jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrob“ (Přísloví 18:8). „Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením“ (Přísloví 21:23). Buď opatrný na vyznávání svých chyb před druhými. Možná jsi upřímný, ale když jsi zraněný, zranitelný a potřebuješ podporu, můžeš upozornit na problémy, které budou žít déle než tvoje vysvětlení. Nemůžeš zabránit lidem, aby na tebe stříleli, ale nemusíš jim dávat střelivo. Určitě jsou časy, kdy veřejné přiznání je v pořádku a moudré. Ježíš řekl, že když někdo proti tobě zhřeší, máš udělat tyto věci. Jdi za ním sám a mluv s ním v soukromí. Pokud to nepomůže, vezmi s sebou dva nebo tři zralé lidi. Jestli ani to nepomůže, předlož to vedení sboru (viz Matouš 18:15–17). Jestliže jsi zhřešil, požádej Boha o odpuštění a On to udělá. Potom se zaměř na budoucnost a vlož všechno ostatní do Jeho rukou. Pokud tě může zachránit, může tě i bránit. Pokud si nezvolí ani jedno, použije si to k tomu, aby tě zdokonalil.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111206/

„…skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme…vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost.“    Ří­manům 5:2–3

Existují dvě věci, se kterými můžeš počítat, když chodíš s Bohem: soužení, které ti slouží k dobrému, a milost, která tě uschopňuje stát, zatímco procházíš soužením. Modlíš se za trpělivost? Připrav se na soužení; neexistuje jiný způsob, jak ji získat! Trpělivost roste pouze v půdě protivenství. Pravda je taková, že někteří lidé, které nyní nemůžeš vystát, jsou právě těmi, kteří ti pomohou k duchovní zralosti a pomohou ti najít tvé určení. Bůh řekl: „Moáb je mé umývadlo…“ (Žalm 60:10). Moábci byli nepříjemní sousedé, kteří přiváděli Izrael k šílenství. Ale takoví lidé nás také mohou přivést blíže k Bohu! Takže kdo je tvým „umývadlem“? Kdo z tebe vytahuje ven to nejhorší? Kdo je tak neuvěřitelný, že jediné, co můžeš dělat, je modlit se? Kdo napíná tvou víru? Kdo rozvíjí tvůj charakter? Problémem je, že my se modlíme za určité věci, ale Bůh má svůj postup; pouze když Ho lépe poznáváme, začínáme si to uvědomovat. Funguje to takto: požádáš Boha o sílu a On dopustí, že procházíš zápasy, které tě zdokonalují. Požádáš Ho o moudrost a musíš jednat s chaotickými situacemi, které nemají snadná řešení. Požádáš Ho o úspěch a On ti dá schopnost pracovat a moudrost jak tvořit. Požádáš Ho o přízeň a získáš zodpovědnost (potom od ní chceš utéct). Právě teď v tobě koná svou práci! Možná si toho nejsi plně vědom, ale bez ní nikdy nebudeš schopen zvládnout to, co pro tebe Bůh zamýšlí.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111205/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook