„…zůstanou statní a svěží…“ Žalm 92:15

Brzy budou žít na zemi milióny lidí, kteří dosáhnou věku 100 let, a ty potřebuješ vědět, jaký k nim mít vztah. Je chybou dívat se na lidi v důchodovém věku ve světle toho, kým byli, místo toho, kým mohou být. Příliš často se cítí opuštěni. David řekl: „Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil“ (Žalm 71:9). Je bláznivé si myslet, že starší lidé se už nemohou učit; schopnost učit se, se neopotřebovává. Rychlost učení může klesat, ale kapacita zůstává neměnná. Povzbuďme naše „zlaté stáří“ k tomu, aby procvičovali svou mysl a nepřestávali snít. Tak jako zakrnělý sval, schopnost učit se a růst má sklon ochabovat pouze proto, že se nepoužívá. Chceš být „vyřazen“, až budeš starý? Ne? Oni také ne. Místo toho mluvme o vyrovnání se s odchodem do důchodu; o nalezení nových způsobů, jak být užitečný; o tom, jak se přizpůsobit menšímu příjmu; jak se naučit žít sám; jak najít vztah k vnukům a vnučkám; jak porozumět procesu stárnutí; jak udržovat vysokou morálku; jak udržovat náš osobní vzhled; jak se připravit na smrt. Místo toho, abychom odsouvali stranou naše nejmoudřejší nebo znevažovali jejich podíl, měli bychom jim pomoci získat vliv ve sboru. Popravdě, jejich příležitost mít vliv a úlohu ve sborové službě je zasloužená. Naše kultura zahanbuje sama sebe tím, že vychází vstříc dospívajícím, kteří mají menší poznání o tom, co by církev měla dělat, a obchází lidi, ve kterých Duch Svatý pracoval několik desítek let.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111204/

„Lásku neuhasí ani velké vody…“ Píseň písní 8:7

Připadá nám úsměvné, když v kresleném filmu vidíme manžela, jak říká své manželce: „Už jsi zase tady a cituješ náš manželský slib vytržený z kontextu!“ Walter Lippmann řekl: „Myšlenka dvou lidí žijících společně dvacet pět nebo více let bez vážných sporů, naznačuje zlomenost ducha, která může být obdivována pouze u ovcí.“ Manželství je Boží myšlenka a je dobrá. Ale pokud hledáš někoho, kdo by ti byl vším, budeš zklamaný! Když si někoho vezmeš, bereš na sebe jeho slabosti stejně tak jako jeho silné stránky. To je souhrnná obchodní transakce. Když očekáváš dokonalost, žádáš o více, než je jeden nebo druhý z vás schopen dát. Nicméně když se dostaneš do potíží, můžeš počítat se svým partnerem. Manželství znamená mít někoho, u koho se můžeš schoulit, když svět vypadá chladně, mít někoho, kdo má stejnou starost o děti jako ty, když jsou nemocné. Znamená to mít ruku, která neustále kontroluje tvé čelo, když ti není dobře, a rameno, na kterém můžeš plakat, když pochovají milovanou osobu. Tomu, koho si bereš, říkáš: „Až přijde můj čas odejít z tohoto světa, bude to tvoje tvář, kterou budu chtít políbit na rozloučenou. Tvoji ruku chci držet, až budu odcházet na věčnost. Budu se chtít podívat do tvých očí a vidět v nich, že ti na mně záleželo. Ne na tom, jak jsem vypadal nebo kolik peněz jsem vydělal, dokonce ani na tom, jak jsem byl nadaný. Ne, chci se podívat do očí někoho, kdo mě miloval a vidět, že mu na mně záleželo!“ Pokud jsi byl v poslední době zaneprázdněn nebo jenom zapomnětlivý, udělej si čas a dej svému partnerovi vědět, jak moc si ho vážíš.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111203/

„Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete…“    2. Korintským 9:8

Pokud je tvou touhou prosazovat Boží království, On tě naučí, jak dosáhnout zisku (viz Izaiáš 48:17). Pavel píše: „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ,radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (2. Korintským 9:6–8). Vyvaruj se těch, kteří manipulují tvým dáváním ve svůj vlastní prospěch. Ale také si dávej pozor na ty, kteří ochromí tvou víru a ponechají tě s pochybnostmi, jestli je v pořádku dávat a očekávat Boží požehnání. Bible říká: „Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě“ (Přísloví 3:9–10). Pouze nahraď slova „sýpky“ a „kádě“ slovy „úspory“ a „investice“. Otázka zní: chceš být břemenem nebo nosičem břemen? Bůh chce, abys měl dostatek k naplnění Jeho plánu pro tvůj život a ještě navíc, abys mohl pomoci druhým. Chceš mít dost pouze na to, abys občas vzal svou rodinu někam na večeři, nebo chceš mít dost na to, abys sytil hladové, tiskl Bible a pomáhal svému sboru naplnit jeho vizi? Pavel zdůrazňuje důvod našeho zvýšeného příjmu: „Rozdělil štědře (misie), obdaroval nuzné (dobročinnost)…“ (2. Korintským 9:9). Tvoje modlitba by měla znít: „Pane, požehnej mi, abych mohl být požehnáním ve Tvém království!“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111202/

„Láska je trpělivá, laskavá…“ 1. Korintským 13:4.

Jednoho dne nemohl raketoplán Discovery vzlétnout ─ ne kvůli technickým obtížím nebo nedostatku financí, ale kvůli datlům! Izolační pěna na vnější nádrži na paliva se stala pro tyto ptáky neodolatelnou. Tato pěna je rozhodující pro funkčnost raketoplánu. Bez ní vzniká na nádrži led, protože je naplněna velmi studeným palivem; led se může po startu uvolnit a poškodit raketoplán během první fáze letu. Zde je lekce: často jsou naše manželství poškozována ne velkými věcmi jako nevěrou, zneužitím nebo opuštěním, ale malými věcmi jako jsou kritika, nedostatek úcty a nepřijímání druhého jako samozřejmost. „Uzobáváním“ ze svých vztahů bráníš dosažení skutečného štěstí, které pro tebe Bůh naplánoval. Někdo moudře poznamenal: „Než začneš kritizovat vkus svého partnera, pamatuj, že si vybral tebe!“ Řekneš: „Ale já říkám jenom fakta.“ Oswald Chambers řekl: „Bůh nám nikdy nedává rozlišení kvůli tomu, abychom se kritizovali navzájem, ale abychom se za sebe navzájem mohli modlit.“ Rýpání nefunguje; jenom to ničí sebehodnotu a pocit bezpečí tvého partnera. Lidé se mění pouze tehdy, když se cítí uznaní a pochopení. Bible říká: „Láska je trpělivá, laskavá…“ Místo „uzobávání“ si vzpomeň na kvality, které tě přitahovaly k tvému partnerovi, stavěj na nich a vynes na světlo to nejlepší z nich. Když to neuděláš ty, kdo jiný to udělá? Pavel píše: „…přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8). Pokud máš v úmyslu zůstat ženatý nebo vdaná a být šťastný nebo šťastná, pak toto jsou časem ověřené principy.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111201/

„Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 5. Mojžíšova 4:9

Být rodičem je výsada, proto musíš přesvědčit své děti o tom, že jsou důležitější než úspěch v kariéře nebo získávání materiálních věcí. Nikdy nepromeškej příležitost říci jim, že je miluješ. Buď s nimi! Být rodičem je zodpovědnost. Bůh nepovažuje vládu nebo školský systém zodpovědnými za tvé děti, považuje za zodpovědného tebe! „…velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči… Seznam s nimi své syny i vnuky“ (5. Mojžíšova 4:9). Být rodičem je omezená příležitost. Když děti delší dobu zanedbáváš, dospějí k přesvědčení, že pro tebe nejsou tak důležité jako věci, kvůli kterým je obětuješ. Když se to stane, tak jsi je v podstatě ztratil. Je to cena, kterou jsi připraven zaplatit? Pokud ne, přehodnoť své priority. Charles Swindoll píše ve své knize Stresové zlomeniny: „Živě si pamatuji, že před nějakou dobou jsem byl zachycen spodním proudem příliš mnoha závazků, které měly být splněny během několika dní. Netrvalo to dlouho a já jsem odsekával své ženě a našim dětem, dávil jsem se jídlem, byl jsem podrážděný při neočekávaných vyrušeních během dne. Netrvalo to dlouho a věci v našem domě začaly odrážet vzorec mého uspěchaného způsobu života. Stalo se to neúnosným. Zřetelně si pamatuji slova naší mladší dcery Colleen, která řekla jednou večer po jídle. Chtěla mi říci o něčem důležitém, co se jí stalo toho dne ve škole. Rychle začala: ,Tati, chci ti něco říct a řeknu ti to opravdu rychle.‘ Najednou jsem si uvědomil její nespokojenost a odpověděl jsem: ,Milovaná, můžeš mi to říct…a nemusíš mi to říkat rychle. Řekni to pomalu.‘ Nikdy nezapomenu na její odpověď: ,Tak tedy poslouchej pozorně a v klidu.‘“

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111130/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook