„Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele…“ Lu­káš 10:19

Vybral si tě satan pro útok? Říkáš si: „Proč se namáhá s někým takovým, jako jsem já?“ Odpověď zní – kvůli vlivu. Jóbův vliv byl pro satana neustálým dráždidlem. Jednoho dne řekl Bůh satanovi: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba?“ (Jób 1:8). Krátce po této konverzaci satan napadl Jóbovo zdraví, jeho děti, jeho manželství a jeho práci. Nemůžeš získat Boží pozornost, aniž bys získal i satanovu! Cokoliv oslavuje Boha, to rozzuří našeho nepřítele. Ale ty máš moc nad ním zvítězit. Ježíš řekl: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:18–19). Všimni si, nebyl jsi povolán k tomu, abys porazil satana; Ježíš to už udělal před dvěma tisíci lety. Byl jsi povolán k tomu, abys uváděl v platnost tuto porážku každý den. Ježíš ho už odzbrojil a veřejně ho představil, když byl na kříži (viz Koloským 2:15). Když se generál McArthur setkal s nejvyšším velitelem japonských ozbrojených sil na konci druhé světové války, vzal mu meč z ruky, vyhlásil vítězství a trval na bezpodmínečné kapitulaci. A to samé udělal Ježíš pro tebe na kříži. Když zemřel a znovu vstal, zbavil ďábla jeho moci a prohlásil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům…“ (Matouš 28:18–19). Jdi v Jeho moci. Jdi v Jeho síle. Jdi v Jeho jménu. On ti předal autoritu nad nepřítelem – používej ji.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111129/

„Tavič usedne a pročistí stříbro…” Malachiáš 3:3

Je těžké sledovat někoho, koho miluješ, jak prochází „tavičovým ohněm“, ale je to jediný způsob, jak získat čisté stříbro. Je těžké sledovat taviče, jak zvýší teplotu natolik, že špína ze dna vystoupí, všechna nečistota je odstraněna a On konečně vidí odraz své tváře na povrchu. Ale pouze tehdy je ta práce dokončená. A to je Boží cíl pro každého z nás. Když se modlíme: „Učiň mě podobnějšího Ježíši,“ pak prosíme, aby v nás Duch Svatý konal práci. Obvykle se nezměníme až do okamžiku, kdy bolest z toho, že jsme stále stejní, se stane nesnesitelnou. Pro většinu z nás není poznání cestou k růstu – bolest jí ale je. Nezáleží na tom, jak moc někoho miluješ, nesnaž se ho ochránit před Božím jednáním v jeho životě. Ta nejhorší věc, kterou bys udělal pro marnotratného syna, by bylo jít do prasečího chléva, vyčistit ho a zpříjemnit ho pro něj. Tomu se říká „umožnit“. Místo toho dovol tavičovi, aby dělal svou práci! Po většinu svého života si Jákob nemyslel, že potřebuje Boha. Asi by ti řekl: „Mám se docela dobře, děkuji!“ Ale nastal čas, kdy musel jít domů, stát před svým otcem a čelit hněvu svého bratra Ezaua, kterému ukřivdil. A tehdy byl ochoten zápasit s Bohem a říci: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“ (1. Mojžíšova 32:26). Změna většinou přichází tehdy, když to bolí tolik, že se musíš změnit, když se poučíš natolik, že se chceš změnit a když toho přijmeš tolik, že vítáš změnu.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111128/

 

„Bůh mi dopřál, že se mohu smát.“ 1. Mojžíšova 21:6

Sára se smála dvakrát. Poprvé to bylo v nevíře, protože Bůh jí zaslíbil dítě, když už byla stará. Podruhé to bylo v radosti, protože Bůh naplnil své zaslíbení. Ale mezi těmito dvěmi událostmi prošla těmi nejvíce srdcervoucími zkušenostmi ve svém životě. Její manžel Abraham ji zradil, aby zachránil sám sebe. Pohanský král ji vzal do svého harému a byl by ji zhanobil, kdyby Bůh nezasáhl. Pouze žena, která skutečně miluje svého manžela, může pochopit, co Sára prožila té noci. Zde je lekce: mezi modlitbou za zázrak a obdržením zázraku budeš zkoušen, budeš růst a budeš se učit důvěřovat Bohu více, než sis kdy myslel, že je možné. A navíc, ještě něco, co je důležité si zapamatovat: když sdílíš své zkušenosti s druhými, nemluv jenom o tom, jak jsi začal, nebo kde jsi dnes; místo toho řekni, čím tě Bůh provedl, protože to jsou věci, se kterými také ostatní zápasí. Řekni jim, jak tvá víra byla zkoušena ve výhni bolesti, než jsi vyšel ven jako zlato. Nenechávej je v pocitu frustrace kvůli tomu, že uplatňovali nárok na Boží zaslíbení a ještě ho nedostali. Stan krále Abímeleka, kde Sára strávila tu hroznou noc, byl na místě nazývaném Gerar, což znamená „místo zastavení“. Ano, budou časy, kdy budeš mít pocit, že tvůj život se dostal do bodu „skřípavého zastavení“ a ty se nikam neposunuješ. Možná jsi v tom bodě právě dnes. Pokud ano, přijmi toto: Bůh ti bude věrný. Nejen že tě provede, ale stejně tak jako Sáře se ti vrátí radost, zatímco se budeš dívat, jak On plní zaslíbení, které ti dal.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111127/

 

„On pokorné vede cestou práva…“ Žalm 25:9

Slyšeli jste o té staré paní, která si vydělávala na živobytí prodejem svých výrobků? Každý den, když přišla na jednu křižovatku, hodila klacík do vzduchu. Ať klacík při dopadu ukazoval kterýmkoliv směrem, tím šla. Jednoho dne ji viděl jeden muž vyhazovat klacík do vzduchu: jednou, dvakrát, potom potřetí. Zeptal se: „Co to děláte?“ Řekla: „Prosím Boha, aby mi ukázal, kam mám jít, a používám k tomu tento klacík.“ Podíval se na ni zvědavě a řekl: „Ale proč jste jím hodila třikrát?“ Odpověděla: „Protože při prvních dvou hodech mi ukázal špatný směr!“ Pozor! Když se ti nelíbí směr, který ti Bůh ukazuje, modlíš se a doufáš, že změní názor a řekne ti to, co chceš slyšet? Pokud to tak je, pak jsi nikdy nevyměnil svou vůli za Jeho! Ježíš řekl: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti…“ (Jan 15:5). Pouze když zůstaneš „připojen“ ke Kristu, tehdy poneseš ovoce. Právě tak jako život proudí z vinného kmene do ratolestí, tak Jeho moc proudí do tebe, potom skrze tebe, a začne ovlivňovat další oblasti tvého života. Žalmista řekl: „On pokorné vede cestou práva…“ (Žalm 25:9). Bůh ti ukáže, co je pro tebe dobré, pokud Ho budeš hledat. V podstatě existují pouze dvě cesty – Jeho a tvoje! Pokud jsi unavený z toho, že děláš věci svým způsobem, poklekni na kolena a požádej Ho, aby ti ukázal, jak je dělat Jeho způsobem.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111126/

 

„…běh jsem dokončil…“ 2. Timoteovi 4:7

K tomu, abys skončil silný, musíš pochopit tři věci:

  1. Lidé tě opustí. Možná je to proto, že jsi je přerostl, nebo proto, že chtějí naplnit svou vlastní vizi, nebo proto, že nechtějí jít tam, kam tebe vede Bůh. Lidé opustili Ježíše: „Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili“ (Jan 6:66).
  2. Přijdou problémy. Každý, koho si Bůh používá, přechází od jednoho problému k dalšímu. Pavel píše: „…ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše“ (2. Korintským 6:4–10).
  3. Satan tě bude napadat. Když to dělá, pamatuj na to, že útok je projevem úcty. Je ti tak dáno najevo, že jsi pro Boha cenný. Také to naznačuje míru požehnání, které tě očekává, až projdeš útokem. Satan tě bude napadat, když Bůh chce právě něco nového přinést do tvého života. Může to být počátek nějakého vztahu, kariéry, služby, Bůh si dokonce může použít i dítěte. Tvé „problematické dítě“ může být dítětem s velmi specifickým posláním; proto naráží na větší obtíže než tvé ostatní děti. Má úkol, který satan poznal. Když útok přijde, stůj na Božím Slovu a řekni: „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (1. Korintským 15:57).

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111125/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook