„Pomoc mi přichází od Hospodina…“ Žalm 121:2

Slyšel jsi o tom člověku, který se modlil: „Pane, zatím jsem to docela zvládal. Nepomlouval jsem, nevztekal jsem se, nebyl jsem sprostý, chamtivý, ani nevrlý. Ale za několik minut vstanu z postele a potom budu potřebovat všechnu pomoc, kterou můžu dostat.“ Usmíváme se, ale pravda je taková, že je obtížné poznat, že potřebujeme pomoc, především ve světě, ve kterém se cení soběstačnost. Nejnebezpečnější období ve tvém životě je, když si myslíš, že nepotřebuješ Boha! Usadí se samolibost. Roste sebeuspokojení. Řekneš: „Potřebuji tě, Pane,“ a potom jednáš, jakoby všechno záviselo na tobě. Výsledkem bude, že tvá víra nebude používána; a když nepoužíváš víru, nemůžeš se líbit Bohu (viz Židům 11:6). Pokud tvá vize nevyžaduje Boží přítomnost, pak to není od Boha! Když se Bůh stane součástí tvé vize, stane se jediným prostředkem, jak tuto vizi naplnit. Co skutečně významného může kdokoliv z nás udělat nebo říci bez Jeho pomoci? Dokonce nemůžeme ani začít dělat pokroky, dokud pokorně neuznáme, že jsme bezmocní ve většině věcí v životě. My jsme bezmocní, ale Bůh není! Čemukoliv dnes čelíš, čti tato slova a spočiň v nich: „Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání… Hospodin je tvůj ochránce… Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky“ (Žalm 121:3–8).

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111124/

 

„…Filemonovi, našemu milovanému spolupracovní­ku.“ Filemono­vi 1:1

Pavel nazýval Filemona „náš milovaný spolupracovník“. Očividně našel toho správného člověka pro určitou práci. Jak to udělal? Možná tak, že měl radost z jeho jedinečnosti. Fred Smith říká: „Jedna mladá žena pro mě pracovala a rovnala barvy podle odstínu. Byla nadšená některými odstíny modré. ,Není to nádherná kombinace?‘ zeptala se. Nikdy jsem nepřišel na to, co se dělo v její hlavě, že kombinace modré byla pro ni tak pozoruhodná událost. Ale jediné, co jsem potřeboval k tomu, aby zůstala motivovaná, bylo sdílet její nadšení a ocenit její práci.“ Můžeme najít toho správného člověka díky tomu, že známe jeho schopnosti. Když má hudebník omezený talent, je chybou a špatnou službou mluvit s ním o radosti být jako Mozart. Při motivaci musí být touha v souladu se schopností a dále potom podle toho, kolik zodpovědnosti jsou schopni zvládnout. Někteří lidé jsou schopni přijmout plnou zodpovědnost, ale ne stát v ní sami. Něco v nich říká: „Nechci ten náklad celý. Chci se o někoho opřít, chci se někomu zodpovídat.“ Můžeme najít toho správného člověka tak, že mu zajistíme dobrou pověst, kterou má potvrdit. Jeden vedoucí píše: „Jeden z mých nadřízených říkával příjemné věci o svých zaměstnancích, a ty informace se k nám nepřímo dostaly…a nemohli jsme se ubránit dělat více věcí, které by mohl ten vedoucí chtít. Lidé jsou ochotni tvrdě pracovat, aby si udrželi dobrou pověst.“ A nakonec může motivace spočívat ve znalosti toho, po čem lidé touží. Lidé mají odlišné touhy. Jedním z tajemství, jak odhalit něčí touhu, je zjistit, co je motivovalo v minulosti. Lidé zřídkakdy odloží svou základní touhu. Když ji roznítíme, motivujeme je.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111123/

 

„Tu šel do sebe…“ Lukáš 15:17

Máš marnotratné srdce? Podobenství o marnotratném synovi nás učí, že když nasloucháme Bohu, můžeme se vyhnout tragédii; a že když žijeme podle Jeho pravidel, jsme v bezpečí před svými zavádějícími sklony. Ježíš řekl: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ,Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá…‘ Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával“ (Lukáš 15:11–16). Když Bůh řekne ne, vezmi to vážně. Když táhne zpět za otěže, děkuj Mu. Je lepší být sám a chodit s Bohem, než být obklopen těmi, kteří tě zraňují. Marnotratníku, věci se nezlepší, dokud nezačneš dělat věci Božím způsobem! Jsi ochoten činit pokání a vrátit se zpět domů? Ve třech těsně navazujících podobenstvích v Lukášovi 15 Ježíš poukázal na to, že pastýř šel hledat svou ztracenou ovci, žena šla hledat své ztracené stříbro, ale nikdo nešel hledat ztraceného syna. To proto, že on znal cestu zpět. A stalo se to tehdy, když „šel do sebe“. Ten rebel, který opustil domov se slovy „dej mi“, se pokořil a vrátil se se slovy „odpusť mi“. Když to udělal, jeho otec ho objal a řekl: „…tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen“ (Lukáš 15:24). Dnes na tebe tvůj nebeský Otec čeká, aby tě přivítal doma.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111122/

„To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám…“

1. Korintským 10:11

Vědci nyní říkají, že to byla série prasklin, ne velká trhlina, co potopilo Titanic, lukrativní téměř 300 metrů dlouhou oceánskou loď, která se potopila v roce 1912 na své první plavbě z Anglie do New Yorku. Patnáct set lidí zemřelo té noci v jedné z nejhorších námořních katastrof v dějinách. Nejrozšířenější teorie byla, že loď narazila na ledovec, který udělal obrovskou trhlinu na boku lodi. Ale mezinárodní tým potápěčů a vědců v nedávné době použil ultrazvukové vlny, aby prozkoumal vrak, který je pochován v bahně asi čtyři kilometry hluboko. Zde je to, co objevili. Poškození bylo překvapivě malé. Místo velké trhliny našli šest relativně úzkých trhlin vedoucích napříč přes šest vodotěsných lodních přepážkových komor. „Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo,“ řekl William Garzke mladší, námořní architekt, který pomáhal týmu s jejich analýzou. Co tedy potopiloTitanic? Čtyři věci – věci, které mohou zničit i tebe:

  1. Mysleli si, že jsou imunní, že jim se to nemůže stát.
  2. „Usnuli za kormidlem“ a nevšimli si pěti různých varování.
  3. Nebyla to jedna velká věc, ale série malých věcí, které loď potopily.
  4. Problém, který je definitivně zničil (výstupek ledovce), byl skryt pod hladinou, kam nebylo vidět. Bible říká: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám… A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:11–12).

Ani jeden z nás, jakkoliv silný, moudrý, úspěšný nebo čestný, není imunní vůči selhání. Proto zůstaň blízko Bohu!

 

„…je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.“ Ja­kub 1:6

Zde jsou dva další životní stabilizátory:

  1. Poddání se. Naše „já“ vždycky chce dělat věci „svým způsobem“, pro naše účely a naše potěšení. Výsledkem je ztvrdnutí našich postojů – nebezpečný vzdor vůči Bohu. Proto Jeho Slovo říká: „…povzbuzujte se navzájem den co den…aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil“ (Židům 3:13). Tak jako rybník postupně zamrzá v zimě, stejně tak naše tvrdohlavost pomalu zatvrzuje a ničí naši duchovní citlivost. Jemná autorita Ducha už s námi nepohne; jsme ponecháni pocitu spokojenosti a ospravedlnění při konání našich vlastních věcí k naší vlastní zkáze. Není špatné mít svou vlastní vůli a Bůh nás z toho nebude „léčit“ nebo „zachraňovat“. Ale Jeho záměrem je, abychom svou vůli uvedli do souladu s tou Jeho. Dobrý závodní kůň musí mít svou vůli proto, aby mohl vyhrát, ale jeho vůle musí být podřízena jezdcovu vedení, jinak by bylo vítězství nemožné. „Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!“ (Žalm 51:17).
  2. Obětování sebe sama. Filozofií světa je „získej a podrž si všechno, co můžeš!“ Málo věcí nám vezme pokoj a stabilitu tak jako tato filozofie. „Starej se jen sám o sebe“ není principem království. „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Matouš 16:25). Psychologové říkají, že chamtivost a lpění na věcech a lidech z nás činí lidi ustrašené, vlastnické, kontrolující a těžko se sžívající! Proto Ježíš řekl: „Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej“ (Lukáš 17:33). Už ses pokoušel o všechno ostatní – nyní zkus plně se vydat Bohu!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111120/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook