„…je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.“ Ja­kub 1:6

Vyhráváš nebo prohráváš většinu svých duchovních bitev? Jsi častěji dole než nahoře? Cítíš se frustrován? Chodíš v kruhu? Prožíváš neustále zastávky a nové začátky, kruh neustálého pocitu viny a selhání? To není Boží plán pro tebe. Můžeš žít stabilní, pevný život! Ale bude to vyžadovat životní stabilizátory, jako například rozhodnost. Izrael chtěl obojí: Boží požehnání, ale také právo ignorovat Jeho Slovo; svobodu žít jako pohanské národy, ale zároveň být Jeho zvláštním lidem. Ale Jozue to prohlásil za nepřijatelné. „…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ (Jozue 24:15). Církev v Laodikeji také chtěla obojí, ale Bůh na ně naléhal: „…nejsi horký ani studený…vzpamatuj se tedy a čiň pokání“ (Zjevení 3:16–19). Bůh vyžaduje, abychom si zvolili směr, stanovili cíl a rozhodli se. Váhání tě hodnotí jako člověka rozpolcené mysli a říká, že si nemáš myslet, „…že od Pána něco dostaneš…“ (viz Jakub 1:6–8). K tomu, abys žil stabilizovaný život, k tomu potřebuješ víru. Jsi nazýván věřícím, protože víra musí charakterizovat nejen některé, ale všechny oblasti tvého života. „Bez víry však není možné (zde není myšleno: málo vhodné, nepravděpodobné, nebo obtížné) zalíbit se Bohu“ (Židům 11:6). Víra není to, čím se zabýváš v neděli dopoledne, je to něco, co děláš 24 hodin každý den! Bible říká: „Můj spravedlivý bude žít skrze víru.“ Řekneš: „Kde získám víru?“ Rozjímáním nad a životem podle Božího Slova (viz Římanům 10:17). Kdo má víru? Duchovně výjimeční? Ne! „Každému z vás…míru víry udělil…Bůh“ (Římanům 12:3). To zahrnuje i tebe! Víra, ne pocity nebo okolnosti, stabilizuje tvůj život!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111119/

„Koho pošlu a kdo nám půjde?“ Izaiáš 6:8

Pochop dvě věci:

 1. Převzatá víra nemá žádnou moc. Musíš se osobně setkat s Bohem, jinak tvůj život nebude mít žádný smysl. Poté, co byli apoštolové naplněni Duchem Svatým, čteme o nich: „Boží moc provázela svědectví apoštolů …a na všech spočívala veliká milost“ (Skutky 4:33).
 2. Nepoužitá moc nemá žádnou hodn...

 

„Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.“ Skut­ky 27:25

Pavel a dvě stě sedmdesát šest dalších ztroskotali na cestě do Říma. Z tohoto příběhu se můžeme naučit tři důležité lekce:

 1. Musíme naslouchat Bohu. Pokud to nebudeme dělat, prožijeme zármutek a ztráty: „…Pavel je varoval: ,Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy.‘ Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel…většina se rozhodla plout odtud dále…“ (Skutky 27:9–12). Všimni si, skutečnost, že je někdo ve většině, nečiní ze špatné věci dobrou. Komu nasloucháme? Znají ti lidé Boha? Chodí podle víry, nebo podle lidského úsudku? Ježíš řekl: „…kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá…“ (Jan 13:20).
 2. Boží záměry vždycky překonávají lidské plány. Bůh může ve skutečnosti způsobit, že chyby nám poslouží k dobrému. Díky tomuto ztroskotání se Pavel vylodil na Maltě a seznámil místní lidi s evangeliem. Místo toho, abychom se bili kvůli chybám nebo se hádali, kdo má pravdu a kdo ne, pokusme se v tom vidět Boží ruku.
 3. Ať jsme ztratili cokoliv, Bůh to může obnovit. „Štědře nás obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu“ (Skutky 28:10). Neomezuj Boha. Použije si lidí k tomu, abychom byli požehnaní – dokonce lidí, které jsme ještě nepotkali. Ježíš řekl: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína…“ (Lukáš 6:38).

Buďme dobré mysli; Bůh nás provede!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111117/

 

„Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci…“ Římanům 10:8

Nic neznamená větší duchovní zisky než učení se Písma zpaměti. Bude posílen tvůj modlitební život. Tvé svědectví bude efektivnější. Tvé poradenství bude žádané. Změní se tvoje perspektiva. Tvoje mysl bude bdělejší. Tvoje důvěra se zvedne. Tvá víra bude upevněna. I když ses pokoušel učit se Písmo zpaměti a vzdal jsi to, zkus to znovu a udělej těchto sedm jednoduchých kroků:

 1. Zvol si čas, kdy je tvá mysl svobodná od vnějšího rozptylování.
 2. Uč se odkaz tak, že ho budeš opakovat vždycky, když řekneš verš. Čísla jsou obtížněji zapamatovatelná než slova.
 3. Pročti každý verš několikrát – šeptem i nahlas. Když se uslyšíš říkat ta slova, pomůže to upevnit je ve tvé mysli.
 4. Rozděl pasáž do přirozeně vhodných frází. Nauč se odkaz, potom první frázi. Poté zopakuj odkaz a první frázi, zatímco se přesuneš k druhé frázi. Pokračuj v přidávání frází po jedné.
 5. Nauč se malou část opravdu dobře, raději než aby ses naučil velkou část špatně. Nepřecházej k dalšímu verši, dokud neumíš říci ten předchozí opravdu dobře.
 6. Ihned si ten verš zkus říci. Po 20 nebo 30 minutách opakuj to, co ses naučil. Než bude den u konce, pevně zafixuj verš ve své mysli tak, že si ho řekneš 15 až 20krát. (Můžeš to dělat zatímco řídíš auto nebo děláš nějakou práci).
 7. Říkej ten verš tak často, jak můžeš. Smysl učení se Písma zpaměti je praktický, ne akademický. Používej ten verš v konverzaci, v korespondenci, při každodenních vhodných příležitostech. Uváděj do vztahu se svými každodenními situacemi to, co ses naučil. Budeš nadšený výsledky!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111116/

 

„Kdo našel ženu, našel dobro…“ Přísloví 18:22

Svobodní lidé potřebují tři věci:

 1. Přijetí. „Kdo našel ženu, našel dobro…“ (Přísloví 18:22). Ale co když nemůžeš najít „dobro“? Tím, že církev klade velký důraz na manželství a rodinu, může způsobit, že svobodní lidé se cítí „mimo“. Bůh „…osamělé usazuje v domě…“ (Žalm 68:7). Proto je začleň, motivuj je a pomoz jim cítit se jako doma.
 2. Uzdravení. Lidé, kteří prošli rozvodem, prošli peklem, a nemáme s nimi zacházet jako s podřadnými občany. Bez ohledu na to, kdo je „vinen“ a kdo je „nevinen“, srdce potřebují být uzdravena a životy potřebují být obnoveny. Pohybujeme se v oblasti „uzdravování a přijetí“. Milosrdný Samařan vylil do hlubokých lidských ran olej, což mluví o duchovním zmocnění, a víno, které mluví o radosti. A Ježíš řekl, že bychom měli „jít a jednat také tak“ (viz Lukáš 10:37).
 3. Naději. „Bůh utvořil…ženu a přivedl ji k němu“ (1. Mojžíšova 2:22). Povzbuzujme naše svobodné přátele k tomu, aby nebyli hnáni osaměním a nenaplněnými potřebami, ale aby byli vedeni Bohem. Pokud jsi svobodný, zde je modlitba: „Pane, ujisti mě, že věřím ve shodě s Tvou vůlí. Nauč mě, v čem spočívá rozdíl mezi tím, o co musím usilovat, a tím, na co musím čekat a dostanu to od Tebe. Říkají o tobě, že se nikdy neopozdíš. V těchto dnech čekání mě udržuj silným ve víře. Nedovol, abych byl zkrácen o své požehnání. Připomínej mi, že nesmím ztrácet důvěru, protože bude bohatě odměněna. V Kristově jménu. Amen.“

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111115/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook