„…což si napřed nesedne a nespočítá náklad…“ Lukáš 14:28


Než ti Bůh dá více, všímá si toho, jak zacházíš s tím, co už máš. A navíc, když On vysloví slovo nad tvým životem, je to jako semeno; potřebuje čas, aby zakořenilo a vzešlo. Pokud to Bůh pro tebe naplánoval, nebuď netrpělivý; „…prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá“ (Abakuk 2:3).
Trpělivost v nás rozvíjí schopnost ustát tlaky, které souvisejí s požehnáním. Podívej se zpět; nejsou některé věci, kterými jsi prošel, těmi věcmi, které ti umožnily zvládnout to, co máš nyní? Kdyby ti je Bůh dal dříve, neuměl bys s nimi zacházet, a On tě miluje příliš na to, aby to dopustil. Zamysli se: pokud máš potíž zvládnout kritiku od několika lidí, jak bys to zvládl, kdyby tě Bůh ustanovil pastorem nebo ředitelem firmy? Jsi připraven zaplatit tu cenu? A co je důležitější, jsi vůbec schopen tu cenu zaplatit? Čím více ti Bůh dává, tím větší ti dává zodpovědnost. Ježíš řekl: „Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad…“ (Lukáš 14:28). Někdy chceme věci, protože je mají druzí. Řekneš například, že chceš manžela a děti, ale jsi připravena žít život oběti? Říkáš, že potřebuješ manželku, ale jsi připraven dát jí sám sebe (viz Efezským 5:25)?
Ať dnes procházíš čímkoliv, úžasný pokoj spočívá ve vědomí, že nic z toho, co dělá nepřítel, nemůže zabránit Božímu plánu. Proto: „Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi…“ (Žalm 37:34). Raduj se; Bůh tě připravuje.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111114/

 

„Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná.“ 1. Mojžíšova 30:27

V Bibli existuje princip, který se potřebuješ naučit, pokud se chceš v životě radovat z toho nejlepšího, co Bůh pro tebe má: věř, že požehnání přichází skrze společenství! Bible říká: „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým…“ (Přísloví 13:20). Příběh o Izraeli vstupujícím do zaslíbené země nás učí, že můžeme být ve společenství s takovými lidmi jako byl Jozue a Káleb, jít a ovládnout zemi, nebo se potulovat s ostatními deseti vyzvědači, kteří uvěřili, že to není možné udělat, a zemřeli v poušti. Když Josef vstoupil do Potífarova domu, přinesl s sebou úžasné požehnání. Když šel do faraónova paláce, přineslo to prosperitu celému národu. Když se chtěl Jákob vrátit zpět ke své vlastní rodině, Lában, jeho tchán, řekl: „Kéž bych získal tvoji přízeň! Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě žehná“ (1. Mojžíšova 30:27). Církev ve Filipech byla s Pavlem v dlouhodobém partnerském vztahu v šíření evangelia. Podporovali ho finančně a on jim sloužil duchovně. Píše: „Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud…“ (Filipským 1:3–5). A jaká byla jejich odměna? Pavel říká: „…vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti…“ (Filipským 1:7). Toto slovo „milost“ prostě znamená a zahrnuje „všechny Boží zdroje, které kdy budeš potřebovat, v každé situaci, které budeš čelit“. Jak úžasné! Pavel to získal od Ježíše a Filipští to získali od Pavla. Nauč se rozeznávat ty, kteří chodí v Božím požehnání, a dostaň se do jejich blízkosti. Požehnání přichází skrze společenství!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111113/

„…ještě v šedinách ponesou plody…“ Žalm 92:15

Všiml sis, že nezáleží na tom, jak jsou určití lidé staří, protože nikdy neztratí svou přitažlivost? Prostě se přesune z jejich obličeje do jejich srdce. Možná máš dnes dojem, že užitečnost člověka končí mezi šedesátým pátým a sedmdesátým rokem. To je nesmysl! To je ničení možností! Picasso namaloval svá...

 

„…ještě v šedinách ponesou plody…“ Žalm 92:15

Všiml sis, že nezáleží na tom, jak jsou určití lidé staří, protože nikdy neztratí svou přitažlivost? Prostě se přesune z jejich obličeje do jejich srdce. Možná máš dnes dojem, že užitečnost člověka končí mezi šedesátým pátým a sedmdesátým rokem. To je nesmysl! To je ničení možností! Picasso namaloval svá největší díla ve svých devadesáti. Rubinstein zahrál jeden ze svých nejlepších recitálů v osmdesáti devíti letech. Marjorie Stoneham Douglas, které jsou připočteny zásluhy za záchranu Florida Everglades, stále bojovala za tuto věc ve věku sta let. Čti svou Bibli: „Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když umřel. Zrak mu nepohasl a svěžest ho neopustila“ (5. Mojžíšova 34:7). „A Hospodin Jóbovi žehnal ke konci více než na začátku…“ (Jób 42:12). Noe postavil archu, když mu bylo pět set let, na chvíli do ní vstoupil, potom vyšel ven a začal budovat svět od začátku. Není po všem, dokud Bůh neřekne, že je po všem, a pokud On „tak neřekl“, pak žij každý okamžik co nejplněji! „Čím starší housle, tím lepší tón“, proto vezmi svůj smyčec a hraj. Když někdo řekl osmdesáti devítileté básnířce Dorothy Duncan, že prožila „plný život“, ostře odpověděla: „Neopovažujte se zasouvat mě do minulosti!“ Pokud nejsi příliš starý na to, aby ses učil a pokud jsi neztratil své nadšení, pak ještě „v šedinách můžeš nést plody“. Je to na tobě. Pokud můžeš dýchat, modli se! Pokud můžeš mluvit, povzbuzuj druhé! Pokud jsi schopen vzpomínat, sdílej se o svou moudrost. Vzpomínáš na stvoření? Je úžasné, co Bůh může udělat v pouhém jednom dni. Proto Mu dej všechny dny, které ti zbývají.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111112/

 

„Noe…přijal, co mu Bůh oznámil…a připravil koráb k záchraně své rodiny.“ Židům 11:7

Jsi Bohu dost blízko na to, abys slyšel Jeho varování, když se přiblíží nebezpečí? Noe byl; a zachránil svou rodinu. Jsi dost blízko své rodině, aby se mohla spolehnout na to, co ti Bůh řekl? Můžeš změnit směřování své rodiny bez hádky nebo diskuse. Jak? Skrze modlitbu. Tvoji milovaní potřebují být zastřešeni tvým modlitebním životem. Pokud žádný nemáš, poklekni na kolena a řekni: „Pane, nauč mě modlit se…“ (viz Lukáš 11:1). Jsme citově přemoženi a duchovně vyčerpáni, protože nám chybí poznání o moci modlitby. Tento nedostatek nás činí slabými a úzkostlivými. Slepě děláme rozhodnutí o našem podnikání, našich vztazích a naší službě, aniž bychom si udělali čas o tom mluvit s Bohem. Příběh o Noem učí, že se nemůžeš připravit na potíže bez Božího varování. To znamená zůstávat Mu blízko a slyšet, co On říká. Můžeš dělat úžasné věci poté, co ses modlil, ale nemůžeš dělat nic, co by mělo věčnou hodnotu, dokud se nemodlíš. „A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi“ (2. Paralipomenon 7:14). Bůh slibuje, že zasáhne ve prospěch člověka, který se modlí ve shodě s Jeho vůlí. „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (1. Jan 5:14–15).

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111111/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook