„…kolikrát mám odpustit svému bratru…“ Matouš 18:21

Když jsou lidé rozčilení, říkají zlé věci. V takových časech je pro tebe snadné stát se vůči nim kritickým a dospět ke špatnému závěru. Místo toho zpomal; požádej Boha o trpělivost a porozumění. Nenuť druhé, aby žili pod vlivem své minulosti, zatímco ty očekáváš, že tvoje minulost bude zapomenuta. Cokoliv zaseješ v postoji milosrdenství, to sklidíš ve stonásobném množství. Každý dělá chyby, proto jim dej příležitost, aby se vrátili do vztahu důstojně. Jak dlouho ti trvalo napravit chyby ve tvém životě? Nepracuješ na některých z nich ještě teď? Jsi rád, že lidé neznají celý příběh tvých zápasů? Dej druhým čas; dej jim příležitost vysvětlit své postoje a jednání. Možná jim nejdříve budou chybět ta pravá slova, proto buď ochoten naslouchat trochu déle. Ježíš snesl Petrovy slabosti, protože věděl, kým se Petr jednoho dne stane. Je zajímavé, že když někdo Petra rozčílil, přišel k Ježíšovi a řekl: „…kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl: …až sedmdesátkrát sedmkrát“ (Matouš 18:21–22). Pokud mají jiskřičku naděje, rozdmýchej ten oheň, neuhas ho. Nepotřebují kritika, potřebují povzbuzovače. Když byl Nathaniel Hawthorne vyhozen z práce, byl zničen. Ale jeho manželka mu řekla: „Teď můžeš začít psát tu knihu, kterou jsi vždycky chtěl napsat.“ Takto vznikla kniha „Šarlatové písmeno“. James Whistler selhal ve West Pointu. Také selhal v podnikání. Ale kamarád ho povzbudil, aby zkusil malbu. A zbytek jsou dějiny. Proto jim dej ještě jednu příležitost.

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111110/

 

„A v církvi ustanovil Bůh…učitele…“ 1. Korintským 12:28

Howard Hendricks poukazuje na to, že dobré vyučování zahrnuje poskytnutí příležitosti pro lidi být zodpovědnými a vykazatelnými: „Problémem v církvích je, že to neděláme. Vláda Spojených států vezme letadla za mnoho miliónů dolarů a vloží je do rukou devatenáctiletých dětí; a když ty stejné děti přijdou do sboru, nenecháme je ani udělat sbírku. Už jsi někdy byl v soudní síni, když byl čten rozsudek? Čtoucí osoba mumlá po svém v soudním žargonu a všichni ostatní v místnosti napůl spí – všichni, kromě osoby, jmenované v rozsudku jako osoby oprávněné převzít plnění… Když je tvé vyučování hodně ovlivněno studentem – když vidí, že se ve skutečnosti jeho jméno objevuje často v tvé knize – způsobí to velký rozdíl v úrovni jeho motivace… Jsem přesvědčen o tom, že každý – bez výjimky – může být motivován k tomu, aby se učil. Ale ne ve stejnou dobu, ne stejnou osobou a ne stejným způsobem. Velmi důležité je načasování. Vyučování je jako montování načasované bomby…označené k výbuchu později a na jiném místě. Proto musíš chodit ve víře kvůli tomu, abys byl dobrým učitelem, a potřebuješ mnoho trpělivosti. A nejsi Boží odpovědí pro každého jedince. A takto funguje i Kristovo tělo… Ptají se mě stále znovu a znovu: ,Jak mám někoho motivovat?‘ Odpovídám: ,Když do někoho pustíš dvacet tisíc voltů elektřiny, otočí se a bude se ptát, zda jsi něco říkal? Ne, pohne sebou!‘“ Otázkou je: „Učiteli, jsi motivován?“

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111109/

 

„…ale otec ho nazval Ben-jamín…“ 1. Mojžíšova 35:18

Když si tě lidé označkují, toto označkování může způsobit, že se stáhneš do sebe, místo abys dosáhl svých plných možností. Ale ten Bůh, který dal Jákobovi novou identitu, ji může dát i tobě. Zápasíš se starými nadávkami, kterými tě lidé častovali, a se starými představami o sobě samém? Nic se ve tvém životě nezmění, dokud se nejdříve nezměnění tvá mysl. Jákobova manželka Ráchel zemřela v poušti při porodu. Těsně před tím, než zemřela, pojmenovala svého syna Ben-óni, což znamená „Syn mého zmaru”. Když ho porodní bába předala jeho otci Jákobovi: „…otec ho nazval Ben-jamín (to je Syn zdaru).“ Hádej, které jméno zvítězilo. Ben-jamín! Poslouchej – jsi tím, za koho tě považuje Bůh, ne tím, za koho tě považují druzí! Kdyby ti Bůh nedal to jméno, nebylo by tvoje. Věř pouze tomu, co o tobě říká Bůh. Nikdo nerozuměl lépe než Jákob moci, jakou má změna jména. Bylo to v Boží přítomnosti, kdy Jákob, ten podvodník, byl přejmenován na Izraele: „…neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls“ (1. Mojžíšova 32:28). Kristus láme moc nad každou negativní věcí, která na tobě ulpí. Jsi svatý, ne hříšník; ne ztroskotanec, ale vítěz. Když se tě lidé snaží označkovat, řekni jim, že už na to nikdy nebudeš reagovat. Řekni jim, že ten člověk, o kterém hovoří, zemřel, byl pochován a povstal jako nový v Kristu. Bůh tě vidí jako nové stvoření, proto tak začni přemýšlet, mluvit a jednat!

Read more http://www.spkd.cz/2011/11/slovo20111108/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook