„… vyjděte z jejich středu a oddělte se…“ 2. Korintským 6:17

Zkus chvíli přemýšlet o látkách, které jsme kdysi považovali nejen za neškodné, ale dokonce za prospěšné – azbest, olovo, rtuť a podobně. Nicméně o generaci později léčíme nemocné pracovníky, kteří pracovali s azbestem a dýchali jeho toxická vlákna.Měj před očima tento příklad a dej si pozor na toxiny na pracovišti, aby ses neinfikoval. Bible říká: „‚A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘“ (2. Korintským 6:17). Bůh tím neříká, aby ses odtahoval od svých spolupracovníků. A už vůbec tím nechce říct, abys zaujal duchovně nadřazený postoj. Říká ti, aby sis dával pozor na toxické postoje, toxické chování a toxické hodnoty. Jaké toxiny jsou na tvém pracovišti? Snadno rozpoznatelné jsou stěžování si, pomlouvání, roznášení klevet a obtěžování. Když ti podobně nakažení lidé přijdou do cesty, udělej, co je ve tvých silách, aby ses od nich distancoval. Pouhá jejich přítomnost může být nebezpečná pro tvé emocionální a duchovní zdraví.Dej si také pozor na toxin workoholismu, ať už je spojený s vysokými nároky tvého šéfa, nebo s tvým sebevědomím. Buď ochotný udělat něco navíc, když je potřeba, ale udržuj si jasnou hranici mezi svým pracovním a rodinným životem. Nauč se rozlišovat podnikání od potěšení. Pokud si neuděláš čas na fyzickou regeneraci a duchovní obnovu, vyhoříš, a ve výsledku ti satan bude moci podrazit nohy. Nejúčinnější protilátkou na toxiny je dobrá výživa. Duchovně řečeno to znamená každodenní modlitbu, čtení Bible a společenství s věřícími, kteří tě posilují a povzbuzují.

„Rozmůžeš se … doprava i doleva…“ Izajáš 54:3, B21

Možná ti dnes Bůh říká totéž, co řekl Izraelcům, svému lidu: „Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva…“ (Izajáš 54:2-3, B21). Většina lidí automaticky zůstává ve vytyčených liniích, i když tyto linie byly vytyčeny svévolně nebo jsou již velmi zastaralé. Pamatuj si, že většinu omezení, jimž čelíme, nám neuložil nikdo druhý. Klademe si je sami. Často do této kategorie spadá i nedostatek kreativity. Jestli se chceš stát více kreativním, posuň své hranice.Jeden vynálezce řekl: „Veškerý lidský rozvoj, bez ohledu na jeho formu, se musí odehrávat mimo zajetá pravidla. Jinak bychom nikdy nezískali nic nového.“ Když chceš něco, co nemáš, musíš být ochotný udělat něco, co jsi ještě nedělal. Možná říkáš: „Ale já nemám jeho vzdělání.“ Nebo: „Já nemám její talent.“ Nepotřebuješ talent ani vzdělání někoho jiného. Když tě Bůh tvořil, vložil do tebe všechno, co k naplnění svého poslání potřebuješ. Stačí to uvolnit a uvést do pohybu.„I řekl Bůh: ‚Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.‘ … A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi … panujte … nade vším živým, co se na zemi hýbe‘“ (1. Mojžíšova 1:26-28). Všimni si výrazu „podle naší podoby“. To je ta část tebe, která je stejná jako Bůh. Máš božskou DNA. Jsi schopen být kreativní, tak překonej své limity.

„Kup si pravdu a neprodávej ji…“ Přísloví 23:23, ČSP

Na počátku sedmdesátých let zatkla irácká vláda skupinu amerických studentů za údajnou špionáž. Mučili je, aby z nich vynutili doznání. Bylo jim řečeno, že když se přiznají, že jsou špioni, budou volní. Jinými slovy „zkompromituj pravdu – přiznej lež“.Jak se zvyšovaly tlak a bolest, přiznávali se postupně jeden po druhém ke zločinům, které nespáchali – s výjimkou jednoho studenta. Stále tvrdší mučení a samotka se staly téměř nesnesitelnými, takže byl již blízko tomu nechat se zlomit. Ale neudělal to. Nakonec mu oznámili, že s jeho případem skončili a že se může buď prostě přiznat, nebo zemřít. Doznání leželo před ním, když mu ke spánku přiložili pistoli, natáhli kohoutek a začali odpočítávat. Slýchal ze své cely popravy a věděl, čeho jsou jejich věznitelé schopni. „Podepiš,“ řekli mu, „a budeš žít.“ On ale odmítl. Zavřel oči, stáhl tvář a připravil se na smrt. Zmáčkli spoušť. Když uslyšel cvaknutí, myslel si, že je mrtvý. Zbraň však nebyla nabitá. Tento student byl nakonec propuštěn, a poté zjistil, že všichni ostatní, kteří se přiznali, byli veřejně popraveni na náměstí. Byl jediný, kdo přežil. Tenkrát se naučil cennou lekci, jak čelit těžkým časům – kompromis představuje mnohem větší riziko než odvaha. Takže dnešní trojí poučení pro tebe je:1) Vždycky je správné jednat správně.2) Nikdy není špatné jednat správně.3) Nikdy není správné jednat špatně.

„… prokázal svou lásku k nim až do konce.“ Jan 13:1

Pojďme se ještě jednou podívat, jak Ježíš miloval své učedníky a jak ty bys měl milovat svou ženu. Nikdy je nepřestal milovat. Bible říká: „Ježíš … Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce“ (Jan 13:1, B21).Vzpomínáš na manželský slib, který jste si kdysi dali? „V dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, dokud nás smrt nerozdělí…“ Pokud si myslíš, že tvoje manželství už ztratilo kouzlo, a máš pocit, že z vašeho vztahu vyprchala láska, modli se: „Otče, moje láska k manželce je na nejnižší možné úrovni. Vím, že tvé Slovo říká, že neochvějná láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá, že nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy (viz 1. Korintským 13:4-5). Vyznávám, že jsem evidoval všechny její poklesky a měl jsem malou trpělivost s jejími nedostatky. Odpusť mi mou duchovní nezralost. Prosím, pronikni do mého srdce a miluj mou ženu skrze mne. Pomoz mi vzdát se mé zášti a učinit naše manželství vzorem toho, jak jsi ty sám miloval církev a vydal se za ni.Pracuj v nás obou, Pane, abychom chtěli i činili, co se ti líbí (viz Filipským 2:13). Uzdrav a obnov náš vztah pro svou slávu. Veď nás, abychom se při regeneraci a obnově ztracené lásky řídili tvým Slovem, připomínali si věci, které jsme spolu dělali, činili pokání ze svých selhání a znovu rozněcovali oheň lásky, který jsme měli na počátku (viz Zjevení 2:4-5). Jenom ty můžeš změnit srdce člověka, a já ti teď odevzdávám své srdce i emoce. ‚Přiveď mě zpět a navrátím se, protože ty, Hospodine, jsi můj Bůh‘ (Jeremjáš 31:18, ČSP). Modlím se ve jménu Ježíše, amen.“

„Pošetilci zdá se, že je jeho cesta přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“        Přísloví 12:15

Další způsob, jímž tě Bůh povede, je prostřednictvím zbožné rady druhého člověka. To zažil Mojžíš. Místo, aby si nechal pomoci, snažil se dělat všechno sám. Tehdy mu jeho tchán Jitro řekl: „Není to dobrý způsob, jak to děláš“ (2. Mojžíšova 18:17). Potom Mojžíšovi řekl, aby delegoval zodpovědnost na schopné vedoucí, kteří mu pomohou nést jeho tíhu. „Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl“ (2. Mojžíšova 18:24). Výsledkem bylo, že Mojžíšův problém byl vyřešen a Izraelci úspěšně došli do zaslíbené země. Někdy k tobě Bůh promluví přímo a zjeví ti, co máš dělat; většinou ale k tobě bude mluvit prostřednictvím vztahů. Přivede do tvé blízkosti moudré a zkušené lidi. Tehdy potřebuješ být dost pokorný, abys naslouchal jejich radám. Možná jsi dobrý a dokonce můžeš být lepší než většina lidí. Bez pomoci druhých ale nikdy nebudeš tak dobrý, jak bys mohl být. Musíš ovšem dávat pozor, komu nasloucháš – důvěryhodní jsou pouze poradci a lidé, kteří chtějí to, co chce Bůh. Tito lidé zůstávají objektivní, pozorně naslouchají a nespěchají s odpovědí. Často ti neodpovědí ve chvíli, kdy o to žádáš. Chtějí mít čas se za to modlit, přemýšlet o tom. Takoví lidé jsou pro tebe jako další pár očí a uší. Proč bys chtěl žít bez nich? Proto buď otevřený vůči těm, které Bůh posílá do tvého života, aby ti pomohli.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook