„Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“        Filipským 2:13

Další způsob, jak tě Bůh povede, je prostřednictvím vnitřního vedení Duchem svatým. Jako rodič bys nedopustil, aby se tvé děti dostaly do problémů, pokud bys tomu mohl zabránit – a Bůh jedná stejně. „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Bůh ti dá touhu činit jeho vůli a k tomu ti dá i sílu ji naplnit.Ptáš se, jak poznáš Boží hlas? Je to záležitost času, testování, zkušenosti a především důvěrného vztahu s Pánem. Když ti milovaná osoba telefonuje, nemusí říkat: „Ahoj, to jsem já, tvůj partner.“ Znáš jeho hlas. Naučit se poznávat vnitřní vedení Duchem svatým je zásadní věc, protože většinou mu nebudeš rozumět. „Kroky muže určuje Hospodin; jak by mohl člověk rozumět své cestě?“ (Přísloví 20:24). Když je všechno vyřčené a hotové, řekneš: „Upřímně řečeno, na tohle jsem nepřišel já. To musel být Bůh.“ Čím déle budeš s Bohem chodit, tím méně budeš vědět, proč tě vede tak, jak tě vede, ale budeš mít jistotu, že tě vede. Toto vědomí tě k němu bude znovu a znovu přitahovat, takže budeš o jeho vedení usilovat. Apoštol Juda řekl: „Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“ (Juda 3). Slova „velmi jsem si přál … ale teď…“ nejsou nic jiného než vyjádření vnitřního vedení Duchem svatým.

„Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.“ Žalm 119:105

Když se modlíš: „Pane, co mám dělat?“, může ti Bůh odpovědět různými způsoby. Během několika příštích dnů se některými z nich budeme zabývat. Může ti odpovědět prostřednictvím svého psaného slova – Bible. Místo toho, aby ses obracel o radu ke svým kamarádům, jdi přímo k Bohu. Ať je jeho Písmo tvou první volbou, ne tou poslední. Žalmista napsal: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119:105). Bez pravidelného čtení Božího slova budeš „ve tmě“ ohledně správného směru, kterým by se měl ubírat tvůj život. „Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Za vašich dnů, vzpurný dome, mluvím slovo a také je splním, je výrok Panovníka Hospodina“ (Ezechiel 12:25). Když Bůh v Bibli něco říká, můžeš s tím počítat. V Písmu jsou přikázání, Bůh nám ale především dává principy, kterých se máme držet. Tyto principy vyžadují moudrost a správné rozlišování. Žalmista řekl: „Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím“ (Žalm 119:66). To neznamená, že musíš mít konkrétní verš pro každé rozhodnutí nebo pohyb, který děláš. Tak to nefunguje. Když požádáš Boha o vedení, většinou ti dá dobrý úsudek a poznání. A to stačí, aby ses vydal správným směrem. Zažiješ někdy strach? Ano, ale právě tehdy musíš uplatnit svou víru! Nejzřetelnější rozlišení Boží vůle často přichází při ohlédnutí se zpět, ne díky předvídavosti. Při pohledu zpět na to, jak tě Bůh vedl, pak řekneš: „Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše“ (1. Královská 8:56).

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi…“ Matouš 7:12

V Bibli čteme: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat“ (2. Timoteovi 3:1-5). Jestli tomu nevěříš, pokus se zaparkovat na místě, které chce jiný řidič, nebo sleduj nakupující ve frontě u pokladny, jak se k sobě chovají, aby ušetřili třicet vteřin. A co tvoje židle v církvi? Ta, kterou třeba už třicet let zahříváš. Bible klade jasné požadavky: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4). Ježíš nám dal „zlaté pravidlo“: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi…“ (Matouš 7:12). Jinými slovy, dávej přednost druhým. Albert Schweitzer, lékař a misionář, který získal Nobelovu cenu, řekl: „Jedině ti z vás budou skutečně šťastní, kdo hledali a našli jak sloužit.“ Jestli potřebuješ motivaci, začni v lidech hledat dobré vlastnosti místo těch špatných. A nezapomeň, že oni by měli dělat totéž u tebe. Udělej něco, co jim pomůže. Jestli opravdu chceš v životě uspět, miluj druhé trochu více, než si zaslouží, stejně jako Bůh miluje tebe. Příliš často očekáváme, že všichni ostatní budou uplatňovat „zlaté pravidlo“. Autor křesťanských písní Henry Burton napsal: „Když tě láska nemine, dej ji dál! Ať je tu i pro jiné, dej ji dál! Laskavost ať proudí dál, s lety mírní mnohý žal, v nebi zářit bude dál – dej ji dál.“

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“  Matouš 5:9

Motivační řečník Zig Ziglar vyprávěl o malém chlapci, který se ocitl tváří v tvář třem velkým násilníkům. Kterýkoliv z nich ho mohl skolit, a bylo vidět, že právě to měli v úmyslu. Ten chlapec byl ale velmi chytrý. Couvl o kousek, nakreslil do hlíny čáru; udělal ještě pár kroků dozadu, podíval se do očí tomu největšímu hromotlukovi a řekl: „No tak! Překroč tuhle čáru!“ Násilník to udělal. Chlapec se zasmál a řekl: „Dobře, teď jsme oba na stejné straně!“ Když se ocitneš uprostřed konfliktu, můžeš se rozhodnout udělat jednu ze dvou věcí – stát se činitelem potíží nebo činitelem pokoje. Můžeš zvýšit stres, nebo se můžeš pokusit přinést řešení. Činitelé pokoje hledají společné východisko a snaží se pro něj všechny získat. Jejich cílem je najít oboustranně výhodné řešení. Barnabáš, jehož jméno znamená „Syn útěchy“, se postavil za nově obráceného Saula z Tarsu. Vedoucí církve se cítili Saulem ohroženi a těžko bys jim to mohl mít za zlé. Barnabáš ale nepřemýšlel o Pavlově násilnické minulosti, on přemýšlel o jeho hodnotě pro Boha. V podstatě si říkal: „Jestli se nám podaří tohohle muže použít a nasměrovat, může pro nás vyhrát závod.“ A ukázalo se, že měl pravdu. Z pronásledovatele Saula se stal apoštol Pavel. Stalo se to ale až poté, co Barnabáš dal všanc svou důvěryhodnost (viz Skutky 9:26-30). Činění pokoje je výzvou k nesení rizika. Znamená to hodnotit lidi podle jejich nejlepších momentů a kvalit. Činitelé pokoje přemýšlejí v širokých souvislostech; jsou vedeni milostí, ne malichernými názory nebo přechodnými okolnostmi. Takže buď činitelem pokoje.

„Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji.“        Matouš 13:46, ČSP

Při jednom z největších firemních převodů v dějinách Stanley Tam právně převedl padesát jedna procent akcií své společnosti na Boha. Kdysi zakládal společnost United States Plastic Corporation s kapitálem třiceti sedmi dolarů. Když svůj podnik vracel Bohu, činily roční výnosy téměř dvě stě tisíc dolarů. Stanley však věřil, že Bůh jeho podnikání požehná, a od samého počátku chtěl Boha ctít. V tomto bodě by se většina z nás poplácala po ramenou. Stanley ale ne. Cítil vinu, že si čtyřicet devět procent nechal pro sebe. Když si přečetl podobenství o obchodníkovi, který všechno prodal, aby získal perlu veliké ceny, rozhodl se zbavit všech svých akcií. Řekl: „Člověk může jíst najednou jen jedno jídlo, mít na sobě jen jeden oblek, řídit v jednom okamžiku jen jedno auto. Tohle všechno já mám. Není to snad dost?“ Proto 15. ledna 1955 převedl Stanley veškeré akcie na Boha a se stal placeným zaměstnancem ve společnosti, kterou sám založil. Předtím, než toto udělal, dal na Kristovo dílo více než sto dvacet miliónů dolarů.Jestliže chceš změřit hloubku své lásky ke Kristu, podívej se do svého kalendáře a na výpis svého bankovního účtu – ty nelžou. To, jak trávíš svůj čas a za co utrácíš své peníze, je nejlepším barometrem tvých skutečných priorit. Je pro tebe Kristus perlou veliké ceny? Chce jí být. Zaslouží si to.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook