„… jsem jako rozbitá nádoba.“ Žalm 31:13, ČSP

Když tvůj partner poruší manželský slib, může ti to zlomit srdce. Jakmile odezní první šok, může tě hnát touha zranit ho na oplátku. Co bys měl udělat místo toho?1) Dej si čas strávit emoce. Rychlé „odpouštím ti“ nebo zametení věcí pod koberec ničí jakoukoli naději na opětovné vybudování silného vztahu.2) Pokud je tvůj partner zrádce z podstaty a chce žít, jak se mu zlíbí, Boží slovo ti dává právo rozvázat s ním vztah.Nejednej ale příliš rychle. Ptej se sám sebe, jestli vaše vzájemné odcizení nezpůsobily pracovní nebo rodinné tlaky. Neotevřel jsi omylem dveře nepříteli? To jsou těžké otázky, musíš si ale na ně odpovědět, protože s rozhodnutím, které uděláš, budeš muset žít do konce života. Možná tomu teď nevěříš, ale Bůh dokáže i z velké šlamastyky udělat dobré manželství. Ano, bude to nějakou dobu trvat, důvěra se obnovuje jen pomalu. Znamená to, že se budete muset naučit být vůči sobě citliví. Budeš muset uznat, že tvůj partner má právo vyžadovat větší zodpovědnost, a možná budeš muset udělat něco navíc, abyste znovu vybudovali ztracenou důvěru. Ale může se to povést. „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán“ (Žalm 34:18-19). Bůh může tvou situaci otočit. Pokud budeš spolupracovat s ním, on bude pracovat s tebou.

„Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ Ámos 3:3

Když se jedná o budování vztahů, musíš se naučit číst mezi řádky. Někde tam mezi scházením se, chozením a spojením se s druhým je drobným písmem napsané upozornění, i když zcela nepatrně, že partner se bude chovat určitým způsobem. Ta výstražná světla tam byla vždy, i když zpočátku jen jako kouzelný záblesk růžové. Viděla jsi, jak rychle se rozčílil. Věděl jsi, že zase přijde pozdě, až pro ni přijedeš. Vždycky panikařil a horečně v restauraci kontroloval každý řádek účtenky. Nikdy nezapomněla flirtovat s číšníkem – i s kýmkoli jiným, kdo se na ni podíval. Všiml sis toho, ale neposlouchal jsi svůj tichý vnitřní hlas.Básnířka Maya Angelou řekla: „Když ti někdo ukáže své nitro pravé, tehdy věř mu, a uvěř mu napoprvé!“ Než si něco objednáš, přečti si, co je napsané malinkým písmem dole, aby sis byl jistý, že si to můžeš dovolit koupit. Možná se to malinké písmo stalo viditelným, když jsi viděla, jaký má vztah se svou rodinou! Možná to byl způsob, jakým se díval na každou okolojdoucí ženu. Nebo ty telefonní hovory, které vedla mimo doslech, když jsi byl poblíž. Je pravděpodobné, že jsi to viděl, ale nevěnoval jsi tomu pozornost. Přehlížel jsi záchvaty vzteku, majetnictví, žárlivost, nedostatek zásadovosti a myslel sis, že to změníš, nebo že se změní kvůli tobě. Teď už to víš lépe.Proč myslíš, že se Bible ptá: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3:3). Ano, Bůh, který „dává čelenku místo popela“ (viz Izajáš 61:3) může srdce tvého partnera změnit. Pokud ale s někým chodíš nebo uvažuješ o dlouhodobém vztahu, modli se za to a čti mezi řádky.

„Před námi je úžasná radost.“ 1. Petrova 1:6 (přel. z angl.)

Victor a Mildred Goertzelovi prováděli v roce 1962 studii nazvanou „Kolébky výjimečnosti“, v rámci níž zkoumali rodinné poměry více než čtyř set vysoce úspěšných lidí. Snažili se identifikovat rané zkušenosti, které mohly přispět k jejich pozoruhodným životním úspěchům. Mezi zkoumanými byl například Einstein a mnoho dalších slavných a obdivovaných osobností.Poměry, z nichž tito lidé pocházeli, se ukázaly jako velmi zajímavé. Tři čtvrtiny z nich prožili problémové dětství, snášeli chudobu, rozbité domovy nebo zneužívání od rodičů. Čtvrtina z nich měla tělesné postižení. Většina z těch, kteří se proslavili jako spisovatelé či dramatici, pozorovala své rodiče, jak se potýkají s jednou krizí za druhou. Studie došla k závěru, že hnací silou jejich úsilí o dosažení osobního úspěchu byla potřeba kompenzovat své znevýhodnění. Tito lidé měli společnou jednu věc – byli odhodlaní překonávat překážky: „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Janova 5:4). Když máš víru v Boha a v sebe, můžeš nakonec dělat věci, nad kterými budeš žasnout. Právě ten problém, který se dnes zdá být tak ohromný, se může stát tím, co způsobí, že se zítra staneš velkým. Bible to popisuje takto: „Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus“ (1. Petrova 1:6-7).

„Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla…“        1. Petrova 4:12

Bible nám říká: „Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.“ (1. Petrova 4:12-13). Eugene Peterson ve své Zprávě, jednom z moderních překladů Bible, tato Petrova slova parafrázoval takto: „Přátelé, když je život opravdu složitý, nepropadejte závěru, že Bůh není na svém místě. Místo toho se radujte, že jste přímo v centru toho, co prožíval Ježíš. Tohle je proces duchovního tříbení, a hned za rohem je milost!“Během zkoušek se cítíš „divně“, je to ale normální a potřebný čas! Jedině tak vyrosteš v milosti. Jsou to chvíle, kdy tě Bůh vyzbrojuje a připravuje, abys v jeho království mohl dělat velké věci. Bůh nás nikdy netrápí, ale nepochybně nás testuje. A jeho zkoušky nás měří, odhalují, posilují naši víru, očišťují nás a umožňují nám duchovně růst. Citujme apoštola Pavla: „To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy“ (2. Korintským 4:15-17).Kdybys viděl požehnání, které na tebe čeká na druhé straně každé zkoušky ohněm, přestal bys bědovat a začal bys plánovat oslavu.

„To udělal nepřítel.“ Matouš 13:28

Bible říká: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel‘“ (Matouš 13:24-28).Všichni se čas od času potřebujeme duchovně probrat. Někdy však problém, se kterým se potýkáme, není lidského původu. Ježíš řekl: „Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel“ (Matouš 13:25). Ano, bylo by omylem obviňovat ze všeho satana, ale ještě větší chybou je nerozpoznat jeho „práci“. Pavel napsal: „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát“ (Efezským 6:11-13). Dále říká: „… k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého“ (Efezským 6:16, ČSP).Takže dnešní slovo pro tebe zní: Rozpoznej, jestli je ve hře satan, vzepři se mu a on uteče! (viz Jakub 4:7).

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook